Stilling:

Stipendiatstilling i tradisjonskunst

Søknadsfrist 1. november 2018

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Universitetet i Sørøst-Norge er det ledig en stilling som stipendiat innen tradisjonskunst. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Praksis, tradisjon og teknologi (http://www.hit.no/Forskning/Forskningsgrupper/Praksis-tradisjon-og-teknologi) og har arbeidssted ved Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Rauland. Det er videre en forutsetning at stipendiaten tas opp på og følger universitetets doktorgradsprogram i kulturstudier (https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/kulturstudier/).

Tiltredelse etter avtale, og senest 01.08.2019. Tilsetting skjer for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.

Kvalifikasjoner

Søkere til stillingen må ha mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen relevante fagområder, og bør ha karakteren B eller bedre på mastergraden. Praktisk/utøvende erfaring innen tradisjonskunst (folkekunst og/eller folkemusikk) og kjennskap til fagområdets teori- og begrepsapparat er ønsket. Den som tilsettes må være kvalifisert og personlig egnet til selvstendig forskningsarbeid på høyt nivå, og til samarbeid innen aktuelle forskningsprosjekter. Forskning/vitenskapelig publisering, praksis fra undervisning og annen relevant erfaring vil også bli vektlagt.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium i kulturstudier innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen.

Om stillingen

Forskningsgruppen Praksis, tradisjon og teknologi er et ledende forskningsmiljø innen tradisjonskunstforskning med profilområder innen m.a. rytme- og tonalitetsstudier, improvisasjon, immateriell kulturarv og tradisjonshandverk, og praksisorientert forskning med fokus på mulighetsbetingelser i forholdet mellom materialer, produksjonsteknologier og handlingsbåren kunnskap. Forskningen tar i bruk et bredt tilfang av metoder og innfallsvinkler, inkludert praksisbasert forskning, etnografi/intervjuer, historiografi, diskursanalyse og fremføringsanalyse.

Stipendiaten vil være en naturlig del av forskningsgruppen; direkte gjennom deltagelse i pågående forskning og konkrete problemstillinger og innfallsvinkler; indirekte gjennom at forskningsgruppen utgjør en del av den faglige og institusjonelle rammen for avhandlingsarbeidet.

Stillingen er åpen for søkere fra både folkekunst- og folkemusikkfeltet. Prosjekter som representerer et selvstendig og nyskapende bidrag til tradisjonskunstforskningen vil bli prioritert. Søkeren bør også være bevisst på at rammen for prosjektet er forskningsgruppens overordnede fokus på Praksis, tradisjon og teknologi, samt doktorgradsprogrammets forankring i praksisorienterte, tverrfaglige kulturstudier. Innenfor disse rammene er det kvaliteten på søknaden, inkludert god integrering av relevante teoretiske perspektiver og metodiske innfallsvinkler, som er utslagsgivende. Utlysningen åpner slik for en rekke ulike typer av studier av tradisjonskunst.

Noen eksempler:

 • Praksisorientert forskning innen håndverk/design/musikk og ny teknologi (inkludert instrumentteknologi).
 • Musikkanalytiske problemstillinger (tonalitet, rytme, variasjon, improvisasjon osv.).
 • Studier av estetisk praksis knyttet til endringer i tradisjonskunstens teknologiske og materielle forutsetninger (produksjons- og distribusjonsteknologi).
 • Studier av spille-/syngeteknikk, handverkskunnskap, formidlingsmedium etc. som teknologisk praksis.
 • Etnografiske studier av tradisjonsmiljøer med fokus på mediering, kulturell endring og tradisjonskunst som identitetsformende praksis.
 • Forskning på opphavsrett og kulturelt eierskap i en digital tidsalder.
 • Studier av tradering og endring i et læringsperspektiv.
 • Forsking på tradisjonskunst som immateriell kulturarv.
 • Studier av tradisjon som prosess med antropologiske eller andre kulturteoretiske perspektiver og metoder.
 • Studier av folkelig/grasrot-kultur med fokus på alternative estetiske praksiser og kvalitetsforståelser.

En slik bred men perspektivmessig avgrenset utlysning vil kunne sikre faglig sterke søkere som kan gi viktige bidrag til forskningsgruppens og Universitetets forskningsaktivitet innen et strategisk viktig område.

Tilsetting skjer for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid (undervisning på BA- og MA-nivå, forskningsadministrasjon og -formidling, utvalgsarbeid, styreverv, prosjektutvikling).

For utfyllende opplysninger, kontakt:

Vi tilbyr

 • Et internasjonalt ledende fagmiljø innen tradisjonskunst og tradisjonskunstforskning.
 • Tilgang til nasjonale og internasjonale nettverk innenfor feltet.
 • Muligheter for hospitering i utlandet hos våre samarbeidsinstitusjoner.
 • Et moderne campus med godt utstyrte verksteder for tre-/metall-/tekstilarbeid, øvingsrom og lydstudio mm.
 • Kort avstand til idretts-/treningsanlegg og svømmebasseng, skianlegg, langrennsspor og turstier i fantastisk fjellnatur.
 • Sosialt og levende studiemiljø med filmklubb, musikk- og danseaktiviteter, utstillinger, konserter og en egen festival (http://vinterfestival.hit.no/).
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 440 400 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan tilsetting i stillingskode 1378 vurderes. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 1. attesterte vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 2. hovedfags-/masteroppgaven
 3. maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse (Times New Roman 12p font, enkel linjeavstand)
 4. eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 5. kontaktinformasjon til tre referanser

Alle relevante vedlegg må være lastet opp i søknadsportalen Jobbnorge sammen med CV og søknadstekst for at en søker skal bli vurdert. Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen