Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor i spesialsykepleie, spesialisering i anestesisykepleie

Søknadsfrist 2. november 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor ved masterprogrammet i spesialsykepleie, spesialisering i anestesi, intensiv og operasjon (AIO), spesialisering anestesisykepleie. Det er også mulighet for ansettelse i 50 % stilling dersom det er ønskelig. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har tre institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring og Institutt for psykososial helse. Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD program i helsevitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har to forskningssentra; Senter for eHelse og Senter for omsorgsforskning. Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder.

Institutt for helse- og sykepleievitenskap er delt mellom virksomhetsstedene Kristiansand og Grimstad. Instituttet har moderne fasiliteter med klinikklaboratorium/ øvingsenheter på begge virksomhetssteder. I tillegg har instituttet en avansert simuleringsenhet lokalisert i Grimstad. Arbeidssted for stillingen etter avtale.

Stillingens arbeidsområde:

Stillingens hovedoppgave er å tilrettelegge gode læresituasjoner for studentene, og gjennomføre undervisning og veiledning, i større eller mindre grupper og individuelt, i forhold til teoretisk og praktisk kunnskap for studenter på masterprogrammet i spesialsykepleie og bachelorutdanning i sykepleie. Arbeid med studieplaner, eksamener og evaluering er en del av de pedagogiske oppgavene. Flerfaglig samarbeid er et prioritert område. Forsknings- og utviklingsarbeid inngår i stillingen, og det forventes at man deltar i forsknings- og utviklingsarbeid ved instituttet og dokumentasjon av dette.

Kvalifikasjonskrav:Det kreves norsk autorisasjon som sykepleier og videreutdanning i anestesisykepleie. Klinisk erfaring (Praksis, herunder klinisk kompetanse,) av nyere dato fra anestesiavdeling forutsettes. For å bli tilsatt som førsteamanuensis kreves det: norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå, dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Dersom det ikke melder seg søkere som har førstekompetanse vil en kunne vurdere søkere med lektorkompetanse.

Søkeren må kunne formulere seg godt på norsk, både skriftlig og muntlig.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Pedagogisk kompetanse:

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søker som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiA sitt kurs i universitetspedagogikk.

Personlig kompetanse:

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på samarbeidserfaring og samarbeidsevner. Erfaring med forskning og utviklingsarbeid vil også bli vektlagt. Arbeidsspråket er norsk. Det kreves at den som tilsettes behersker norsk eller et annet skandinavisk språk. Gode språkkunnskaper i engelsk blir vektlagt.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Vi tilbyr:

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, førsteamanuensis kode 1011, kr. 524.200 – 658.300/førstelektor kode 1198, kr. 524.200 – 658.300, Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen». Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

  • CV
  • Vitnemål og attester
  • Eventuell doktorgradsavhandling
  • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

Søknadsfrist: 2. november 2018.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

- Professor Mariann Fossum, tlf. 918 54 845, e-post: [email protected]

- Dekan Anders Johan W Andersen, tlf. 48126006, e-post: [email protected]

- Instituttleder Kari Hansen Berg tlf. 93037669, e-post: [email protected]

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen