Stilling:

Universitetslektor / høgskolelærer i sykepleie

Søknadsfrist 21. august 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak.

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag det ledig 80 % engasjement som universitetslektor/høgskolelærer. Stillingen er tilknyttet bachelor i sykepleie i Narvik.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.01.2019 og gjelder for 2 år med mulighet for forlengelse.

Den utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). IHO er ett av åtte institutter på Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet har rundt 260 ansatte i hel- og delstillinger og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Narvik og Harstad.

Denne stillingen er tilknyttet sykepleieutdanningen i Narvik. Studiested Narvik er lite, med til sammen ca. 26 ansatte som jobber med henholdsvis bachelor i sykepleie og/eller våre videreutdanninger. Vi har et hyggelig miljø, med ansatte med sykepleiefaglig bakgrunn så vel som ansatte med bakgrunn fra andre fagfelt. Noen har vært ansatt i mange år, mens andre er relativt nylig ansatt. Alle våre medarbeidere har fokus på å bidra til at våre studenter får den beste oppfølgingen og opplæringen vi kan tilby, og vi søker å hjelpe hverandre til å bli best mulig til det vil blant annet jobber med; utdanning av framtidens sykepleiere. Vi har tradisjon på å dele vår kunnskap og våre erfaringer med hverandre, og vi ønsker alle å bistå med støtte og veiledning for å hjelpe nyansatte inn i jobben som veileder og formidler av kunnskap i undervisning og øvrig bidrag til organiseringen av studentenes læring i sykepleiefaget. Mer informasjon om IHO kan du finne på www.uit.no/helsefak/iho.

Din personalleder vil være assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) Silje C. Wangberg og din nærmeste faglige leder vil være studieleder for bachelor i sykepleie Lisa Øien. Du er velkommen til å kontakte oss for spørsmål om stillingen: Silje C. Wangberg, tlf. 76 96 61 41, epost: [email protected] eller Lisa Øien tlf. 76 96 61 34, epost: [email protected]

Arbeidsoppgaver

Sykepleieutdanningen består av 50% praktisk undervisning og hoveddelen av dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til dette. Enten i form av oppfølgning av studenter i praksis i primær- og/eller spesialisthelsetjeneste og/eller i form av ferdighets- og simuleringstrening ved studiestedet.

For denne stillingen ønsker vi oss gjerne en søker som har erfaring og/eller videreutdanning knyttet til medisinsk og/eller kirurgisk sykepleie. Om du har en klinisk mastergrad ønsker vi deg spesielt velkommen som søker.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves det at du som minimum er utdannet sykepleier og har norsk autorisasjon. Du må ha erfaring med, og interesse for å arbeide med sykepleiestudenter. Bred yrkeserfaring som sykepleier er ønskelig og vil bli vektlagt i vurdering av søkere til stillingen. Relevant videreutdanning vil kunne ha betydning i prioriteringen av søkere til stillingen. Veilederkompetanse er ønskelig da det forventes at du skal kunne være en ressursperson for både studenter og veiledere i praksis.

For stilling som universitetslektor kreves det:

 • høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende,
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.

For stilling som høgskolelærer kreves det:

 • 4 års høyere utdanning, av disse minst 2 år innenfor det fagområdet vedkommende skal undervise,
 • relevant yrkeserfaring.

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings- kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe.

Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse. I slike tilfeller kan søkeren tilsettes fast, men oppfordres til å skaffe seg pedagogisk mappe innen tre år.

Kravene til undervisningskompetanse gjelder også ved midlertidige ansettelser og ved ansettelse i bistillinger som er tillagt undervisning. For disse stillingene kan kravet fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Språkkunnskaper: Søkeren må ha gode ferdigheter i norsk, svensk eller dansk.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Evne til problemløsning og fleksibilitet er en forutsetning for å kunne trives i denne stillingen. Evne til samarbeide, og evne til å inspirere andre er viktig. Du må kunne sette deg inn i læreplaner og retningslinjer for arbeidskrav, og jobbe selvstendig i form av strukturering av eget arbeid og utarbeidelse av plan for framdrift i arbeidet.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte.

Arbeidsomfang i stillingen utgjør 80% av full stilling. Det må påregnes ulik arbeidsbelastning over studieåret med arbeid noe utover 80% i høstsemesteret og tilsvarende mindre i vårsemesteret.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ kode 1007.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt) (gjelder ikke for univ.lektor)
 • skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT
 • liste over eventuelle vitenskapelige arbeider

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen