Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetslektor i sykepleie

Søknadsfrist: 01.08.2019

Stillingens tilhørighet

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag er det ledig 1 fast 100 % stilling som universitetslektor i sykepleie. Stillingen er tilknyttet bachelorutdanning i sykepleie og etter- og videreutdanning i rus og psykisk helse ved studiested Narvik.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å tilsette i stilling som høgskolelærer. Dersom det melder seg søkere som kun har kompetanse innen deler av stillingen kan det være aktuelt å dele denne. Vi vil også kunne tilrettelegge for å oppnå ønsket kompetanse.

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Stillingen vil innebære studentveiledning og undervisning ved bachelor i sykepleie, samt emneansvar, studentveiledning og undervisning ved etter- og videreutdanning i rus og psykisk helse.

Forskning- og utviklingsarbeid kan inngå i stillingen. Det må også påregnes noe faglig administrativt arbeid.

Kvalifikasjonskrav

Alle søkere må ha

 • norsk sykepleierautorisasjon
 • relevant praktisk erfaring som sykepleier
 • grunnleggende datakunnskaper og beherske MS Office-pakken
 • gode kommunikasjonsevner
 • gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk eller svensk, muntlig og skriftlig

Søkere med mastergrad vil bli foretrukket.

Det er ønskelig at den som tilsettes har erfaring fra undervisning og veiledning i praksis.

Vi ønsker særlig søkere med formell kompetanse og/eller erfaring fra behandling av rus og/eller psykiske lidelser.

Universitetslektor: For stilling som universitetslektor kreves det:

 • høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

Høgskolelærer: For stilling som høgskolelærer kreves det:

 • 4 års høyere utdanning, av disse minst 2 år innenfor det fagområdet vedkommende skal undervise,
 • relevant yrkespraksis

Vitenskapelig ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet har plikt til å bidra i undervisning og veiledning av studenter ved alle fakultetets enheter ved behov.

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings- kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Se punkt om bedømmelse. Ved manglende pedagogisk kompetanse vil det legges til rette for å oppnå dette.

Kreativ, kvalitetsbevisst, strukturert og positiv?

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Vi søker deg som er kreativ, kvalitetsbevisst, strukturert og positiv. Du må være pasient- og student-sentrert, opptatt av å holde deg oppdatert på fagfeltet, være god på å jobbe tverrfaglig og flink til å kommunisere. Vi ser også etter deg som brenner for å bidra til utvikling av gode helse- og omsorgstjenester og for fagfolkene som skal jobbe i slik tjeneste.

Vi kan tilby

 • en faglig og personlig utviklende jobb
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) - kontaktinformasjon

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. For mer informasjon se: Institutt for helse- og omsorgsfag.

Du vil i stillingen være tilknyttet sykepleieutdanningen i Narvik. Studiestedet er lite, med til sammen ca. 22 ansatte som jobber med henholdsvis bachelor i sykepleie og/eller våre videreutdanninger. Vi har et hyggelig miljø, med ansatte med sykepleiefaglig bakgrunn så vel som ansatte med bakgrunn fra andre fagfelt. Noen har vært ansatt i mange år, mens andre er relativt nylig ansatt. Alle våre medarbeidere har fokus på å bidra til at våre studenter får den beste oppfølgingen og opplæringen vi kan tilby, og vi søker å hjelpe hverandre til å bli best mulig til det vil blant annet jobber med; utdanning av framtidens sykepleiere. Vi har tradisjon på å dele vår kunnskap og våre erfaringer med hverandre, og vi ønsker alle å bistå med støtte og veiledning for å hjelpe nyansatte inn i jobben som veileder og formidler av kunnskap i undervisning og øvrig bidrag til organiseringen av studentenes læring i sykepleiefaget.

Kontaktpersoner for stillingen er:

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte. Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik:

 • universitetslektor:10% til forskning med mulighet til å søke om inntil 20 % til forskning eller 20% til kompetanseheving ved kvalifikasjonskrav, og 80 %- 90% til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • høgskolelærer: 10% til forskning med mulighet til å søke om inntil 20 % til kompetanseheving ved kvalifikasjonskrav og 80 %- 90% til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.
 • Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ kode 1007.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Slik søker du

Du søker på denne siden.

Søknad skal inneholde

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
 • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over vitenskapelige arbeider, om aktuelt
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen som universitetslektor kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd.

Ved midlertidig tilsetting på bakgrunn av manglende vitenskapelige kvalifikasjoner, må søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse skje innen utløpet av treårsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av treårsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Andre opplysninger

På denne nettsiden finner du informasjon og utvalgte retningslinjer som er en del av personalpolitikken ved UiT Norges arktiske universitet.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen