Stilling:

Doktorgradsstipendiat i sosiologi

Søknadsfrist 31. august 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid er det ledig 100 % midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i sosiologi for en periode på tre år, evt. fire år med 25 % arbeidsplikt. Arbeidssted er Kristiansand. Vi ser etter lovende forskerrekrutter som ønsker faglig utvikling i form av en doktorgrad.

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap er det ca. 75 tilsatte og ca. 1.500 studenter. Fakultet har fire institutter: Institutt for statsvitenskap og ledelse, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

Beskrivelse av stillingen

Instituttets forskningsområder omfatter oppvekst, utdanning, kultur, ulikhet og velferd. Vi ønsker å styrke instituttets kompetanse på alle områder og ser etter kandidater med teoretisk og metodisk velbegrunnede prosjekter. Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets ph.d-program og vil bli tilknyttet en av fakultetets forskergrupper. Mer informasjon om fakultetets forskergrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer finner du her:

https://www.uia.no/researchgroups/search#/researchgroups/search?Search=true&Format=json&SearchText=&

25 % arbeidsplikt tilsvarer ett år og kan bestå av gruppe- og seminarledelse, forelesning, eksamenssensur, fagutvikling og/eller veiledning på prosjekt- og masteroppgaver, fortrinnsvis knyttet til Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Videre kan det inngå verv i utvalg og styrer og andre administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner og vilkår

Kvalifikasjonskravet for stillingen er fullført hovedfag/mastergrad innenfor samfunnsvitenskapelige fag med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre. Søkere som er i avslutningsfasen av masteroppgaven er også velkomne til å søke. Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse, som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på inntil 10 sider inkludert litteraturliste. Den skal presentere og drøfte forskningsspørsmål, teori/perspektiver, data og metoder. Prosjektbeskrivelsen skal dessuten inneholde en framdriftsplan for arbeidet. Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av søknadene.

Søkerne rangeres etter en vurdering av kompetanse og potensial. Vurderingen vil legge vekt på eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle publiserte arbeider, samt kvaliteten og relevansen på prosjektbeskrivelsen. Relevant praksis, personlig egnethet og

samarbeidsevner vil også bli vektlagt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målretta, ryddig, konsentrert og selvstendig. Det kreves gode engelskkunnskaper. Det blir fra universitetets side lagt stor vekt på at kandidaten skal sikres god veiledning.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Tiltredelse etter avtale.

Vi tilbyr

  • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • Mulighet for fleksibel arbeidstid

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, 1017, kr. 449.400 kr pr. år. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen". CV og følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

- Vitnemål og attester*

- Masteroppgaven/hovedfagsoppgaven

- Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse

- Prosjektbeskrivelse (10 sider)

*Originaldokumenter av vitnemål og karakterutskrifter eller bekreftede kopier av originaldokumenter med stempel, dato og lesbar underskrift fra et offentlig kontor (for eksempel universitet, høgskole, politi) må fremlegges før eventuell tilsetting.

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

Søknadsfrist: 31. august 2018

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Web: www.uia.no

Søk stillingen