Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

KLINISK STIPENDIAT (hud- og veneriske sykdommer)

Søknadsfrist 26.10.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig 100 % stilling som klinisk stipendiat (SKO 1378) ved Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet. Arbeidssted er hovedsakelig Seksjon for hudsykdommer, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Stillingen er ledig fra februar 2019.

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %).

Undervisningsoppgavene til den kliniske stipendiaten vil innbefatte klinisk smågruppeundervisning av medisinstudenter innen hudsykdommer, samt noe klinikkundervisning. Den kliniske stipendiaten skal også bidra inn i eksamensavvikling. Merk at undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid.

Siktemålet for forskerutdanningen er en ph.d.-grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultet er forpliktet til å følge doktorgradsprogrammet for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen som klinisk stipendiat, må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.

Forskningsprosjektet til den kliniske stipendiaten må fortrinnsvis være forankret ved Seksjon for hudsykdommer, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, og bør ha relevans for den kliniske kjernevirksomheten ved seksjonen.

Søkeren kan presentere sitt eget opplegg eller knytte seg til et forskningsprosjekt ved avdelingen. Avdelingen vil være behjelpelig med prosjekter og/eller med å finne egnet veileder. Det kan etter avtale samarbeides på tvers av avdelinger/klinikker eller med andre institusjoner.

Et foreløpig utkast til forskningsprosjekt (prosjektbeskrivelse) kan vedlegges søknaden til stillingen. Alternativt legges en kort redegjørelse om faglige interesser og mulig(e) forskningsfelt ved søknaden.

En eventuell prosjektbeskrivelse må beskrive tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt angi en tentativ tidsplan.

Ved en ansettelse i stillingen må man uansett, i samarbeid med sin(e) veileder(e), innen tre måneder etter oppstart i stillingen, ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Søker må uansett, i samarbeid med sin veileder, innen tre måneder etter en eventuell ansettelse og oppstart i stillingen, ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø.

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både undervisningen, forskerutdanningen og forskningsprosjektet.

 • Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen
 • Søkere må ha minst ett års klinisk erfaring i hudsykdommer
 • Undervisningsspråket er norsk: det forutsettes derfor at man kan undervise på norsk eller annet skandinavisk språk
 • Personlig egnethet til både forskning og undervisningsoppgaver vektlegges
 • Fleksibilitet og problemløsende holdning er viktig

Det vil bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.

Vi tilbyr

 • lønn fra 515 200 til 597 400 brutto per år (Ltr 59 – 67) avhengig av kompetanse
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • kort redegjørelse for faglig motivasjon og kompetanse for forskningsprosjektet
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • fullstendig publikasjonsliste (vennligst ikke legg ved selve publikasjonene)
 • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Det er som nevnt mulig å legge utkast til prosjektbeskrivelse ved søknaden. Alternativt legges prosjektbeskrivelse frem i etterkant av ansettelse, i forbindelse med søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Av praktiske hensyn, ber vi om at vedleggene utgjør så få filer som mulig.

Forskrift om tilsetting av stipendiater finner du på følgende adresse:

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060131-0102-001.html

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres til å søke.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Petter Gjersvik, professor, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.E-post: [email protected], tlf. +47 92611722
 • Steinar Heldal, avdelingsleder / administrativ koordinator, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin.E-post: [email protected], tlf. 23 02 65 52 / +47 95949689 .
 • Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang:Kontakt Heidi Falch Ecklund, personalrådgiver, tlf. 22 85 92 27, e-post: [email protected]

Hjemmeside: Universitetet i Oslo

Søk på stillingen