Stilling:

Stipendiat tilknyttet prosjektet «Befolkningsundersøkelser i Nord», innsatsområde «Sosial ulikhet i helse»

Søknadsfrist 23. november 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen inngår i en stor tverrfakultær strategisk satsing «Befolkningsundersøkelser i nord» ved UiT Norges arktiske universitet, og er tilknyttet forskningsområdet «Sosial ulikhet i helse». Stillingen er forankret på Institutt for samfunnsmedisin og i forskningsgruppen Kroniske sykdommers epidemiologi.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.01.2019 og gjelder for fire år.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Mer informasjon om søknadsprosessen og ph.d.-forskrift finner du på Det helsevitenskapelige fakultets nettside.

Institutt for samfunnsmedisin har ca. 200 ansatte og er organisert i seks forskningsgrupper, deriblant to innen epidemiologi. Størstedelen av undervisning gis i medisinstudiet og på master i folkehelsevitenskap, men instituttet deltar også i andre emner på bachelor, master og ph.d.-nivå. Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin, Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Allmennmedisinsk forskningsenhet er også en del av instituttet. Instituttet leder den nasjonale forskerskolen innen epidemiologiske studier av miljø, livsvilkår og helse i Nordområdene (EPINOR) og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen, som ledes fra Universitetet i Oslo.

Tromsøundersøkelsen, som er forankret ved Institutt for samfunnsmedisin, er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse gjennom 40 år. Forskningen har gitt viktig kunnskap om helse og sykdom. Tromsøundersøkelsen inneholder longitudinelle helsedata som gir informasjon om hvem som blir syke og hvem som holder seg friske gjennom livet.

Kontaktperson for stillingen er professor Anne Elise Eggen, tlf. 77 64 63 43, e-post [email protected]

Arbeidsoppgaver

Ph.d.-stipendiaten er en av flere stipendiater som inngår i UiTs strategiske satsing på det tverrfaglige prosjektet «Befolkningsundersøkelser i nord». Prosjektet skal utvikle nye, sterke forskningsmiljøer gjennom samarbeid på tvers av fakulteter og fagmiljøer for å svare på nasjonale og internasjonale spørsmål om helse og levekår.

Stipendiaten vil være knyttet til forskningsområdet «Sosial ulikhet i helse». Målet for forskningsområdet er å bidra til økt kunnskap om hvorfor helsetilstanden er jevnt over dårligere og levealderen kortere blant mennesker med kort utdanning, lav inntekt og lav yrkesstatus. En gjennomgripende problemstilling er hvordan ulike risikofaktorer (sosiale, psykologiske, atferdsmessige, biomedisinske) forklarer de kjønnsforskjeller vi finner i sosioøkonomisk status, sykelighet og dødelighet. Ytterligere informasjon om prosjektet fins her.

Stipendiaten vil arbeide med data fra Tromsøundersøkelsen og andre aktuelle data fra helseregistre i Norge. Dette gir mulighet for å sammenholde informasjon om risikofaktorer, sykdom og behandling etter kjønn og sosioøkonomiske grupper, for å bedre forstå forskjellene i helsetilstand i de ulike sosioøkonomiske gruppene, og studere eventuelle kjønnsforskjeller. Dette søkes forklart gjennom problemstillinger som

- hvordan er kjønnsforskjellen i forekomst av sykdom, risikofaktornivå og legemiddelbruk i ulike sosioøkonomiske grupper, og hvordan har dette utviklet seg over tid?

- er brukermønster for legemidler og oppfølging av behandling lik de ulike sosioøkonomiske gruppene?

- hvilke faktorer i tillegg til eventuelle forskjeller i behandling og risikofaktornivå kan forklare forskjellene sykelighet og dødelighet i de sosioøkonomiske gruppene?

Stipendiaten vil inngå i et tverrfaglig gruppe sammensatt av fagpersoner fra Institutt for samfunnsmedisin (Det helsevitenskapelige fakultet, Helsefak), Registreringssentral for historiske data og forskningsgruppen «The Stein Rokkan Research Group for Quantitative Social and Political Science» ved Institutt for samfunnsvitenskap (Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, HSL) og Handelshøgskolen (Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, BFE), UiT Norges arktiske universitet. Registreringssentralen og The Stein Rokkan Research Group har bygget opp omfattende datasett hvor individdata er nestet i territorielle enheter over tid og sted. Datasettene åpner mulighet for å analysere endringer i helse over tid og sted på flere nivåer. I tillegg til stipendiaten fra Helsefak vil to ph.d. stipendiater fra HSL og en fra BFE inngå i stipendiatgruppen.

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr. år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver. Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning ved institutt for samfunnsmedisin. Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov.

Kvalifikasjonskrav

For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak.

Stillingen krever en mastergrad i helserelaterte fag. For tiltredelse i stillingen kreves oppnådd mastergrad med karakter C eller bedre.

Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.

Søker må beherske norsk meget godt, både skriftlig og muntlig, ettersom prosjektet forutsetter tett samarbeid med flere faggrupper og undervisningsoppgavene for en stor del vil foregå på norsk.

Kunnskap om og erfaring med dataanalyse og kvantitative metoder tillegges vekt.

Vi søker etter en initiativrik, arbeidsom og selvstendig person med gode analytiske evner. Stipendiaten må arbeide og bo i Tromsø. Den som ansettes må kunne kommunisere godt på tvers av fagmiljø, og gode evner for samarbeid i et tverrfaglig team er nødvendig. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.

Vi kan tilby

 • Spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig forskningsfelt
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25% pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stillingen som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
 • vitnemål og attester:
  • vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt)
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper som kan gjøres som følger:
  • Vitnemål norsk videregående skole med engelsk (140 timer) muntlig og skriftlig
  • TOEFL (test of English as a Foreign Language)
  • IELTS (International English Testing Service)
  • Fullført universitetsgrad i faget engelsk språk eller engelsk litteratur
  • Fullført ett års universitetsstudium i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk
 • dokumentasjon av norskkunnskaper som kan gjøres som følger:
  • Vitnemål norsk videregående skole
 • Dersom du ikke har norsk/skandinavisk videregående skole kan språkkunnskaper i norsk dokumenteres på følgende måte:
  • Bestått eksamen i norsk som andrespråk på VKII-nivå (3. klasse)
  • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
  • Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
  • Bergenstesten: test i norsk - høyere nivå, skriftlig med minimum 450 poeng eller karakteren Bestått (i ny karakterskala). De som har svensk eller dansk som morsmål, og som har generell studiekompetanse fra hjemlandet, behøver ikke å ta testen.
 • eventuelle vitenskapelige arbeider, herunder masteroppgaven (legges ved i sin helhet)
 • skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

For øvrig følges Utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen