Stilling:

Stipendiat i økosystembasert forvaltning

Søknadsfrist 23. november 2018

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som stipendiat økosystembasert forvaltning for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er lagt til Institutt for arktisk og marin biologi og Forskningsgruppen nordlige populasjoner og økosystemer.

Tilsettingen gjelder for 4 år.

Stipendiat er en utdanningsstilling. Målet er at forskerutdanningen skal føre fram til doktorgrad (ph.d). Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet og ph.d. forskrift finnes på ph.d.-nettsidene til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) består av 6 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestriske miljøer. Instituttet fremstår som en moderne og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet samarbeider med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og NIBIO på omfattende nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Ved AMB er det for tiden 52 faste vitenskapelig ansatte, 9 administrative og 23 ansatte i tekniske stillinger, samt 65 midlertidig ansatte forskere, ph.d stipendiater og teknikere.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Vera Hausner tlf 776 45905, [email protected]

Stillingens forskningsområde

Doktorgradskandidaten vil jobbe med tema relevant for økosystem-basert forvaltning i kystområdene i Nord-Norge. Utviklingen og veksten i marine næringer, inkludert energisektoren, bioteknologi, akvakultur, mineralutvinning og turisme, kan føre til store endringer i marine økosystemer og kystsamfunn. Kandidaten vil være en del av et forskningsinitiativ på FRAM-senteret som arbeider for å definere og måle bærekraft relatert til blå vekst. Fram Center-initiativet er finansiert av to Fram Center-prosjekter: Ocean Health in Transition (OHiT, MIKON, 2016-18) og Sustainable Blue Growth –a Coastal Barometer for Northern Norway (Integrated Fram Center Funding, 2017-19). I tillegg ble BlueTrans nylig tildelt et prosjekt fra Marinforsk (Norgens Forskningsråd) for et tverrfaglig forskningsprosjekt knyttet til blå vekst (2018-2021). UiT har en ledende rolle i dette samarbeidet, og doktorgradskandidaten vil være knyttet til dette teamet.

Stipendiaten vil benytte romlige analyseverktøy for å identifisere lokale prioriteringer og økosystemtjenester i forhold til blå vekst. Han / hun vil være involvert i rekruttering, datahåndtering og romlig analyse av resultater fra et omfattende online deltakende kartleggingsprosjekt i kystområdene i Nord-Norge, der lokalbefolkningen kartlegger prioriterte områder og preferanser for fremtidig utvikling i kystsonen. Fremtidige endringer kan undersøkes ved å kombinere resultatene fra den online deltakende kartleggingen med data om marine habitater og kystfiskeriene. PhD-prosjektet skal bidra til forskning på sosio-økologiske systemer ved å analysere romlig og tidsmessig fordeling av verdier og menneskelige aktiviteter og deres betydning for prioriterte områder. Resultatene skal være relevante for økosystem-basert forvaltning av kystsonen og / eller for beslutningsverktøy for å håndtere vernede marine habitater og fiskeområder. Brukerinvolvering og formidlingskompetanse er en viktig del av læringsmålene for doktorgradskandidaten.

Kvalifikasjonskrav

Søkeren må oppfylle kravene for opptak til fakultetets doktorgradsprogram, jfr. Forskrift for graden av Philosophiae Doctor (PhD) ved Universitetet i Tromsø.

Et pedagogisk krav til stillingen er gjennomført mastergrad i biologi, miljøfag, naturressursforvaltning eller tilsvarende grad godkjent av norske sertifiseringsmyndigheter.Søkeren må ha kjennskap til R, GIS, og økosystembasert forvaltning eller marin planlegging. Tidligere erfaring innen forskningsfeltet og / eller med relevant metodikk (for eksempel deltakende kartleggingsmetoder) vil bli ansett som en fordel.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt, og inkluderer forskere fra ulike fagområder og flere interessenter. Tidligere deltakelse i tverrfaglige forskningsprosjekter og formidlings-kompetanse teller derfor positivt. I tillegg vil dokumenterte undervisningskvalifikasjoner vil bli ansett som en fordel.

Sterkt engasjement, motivasjon, uavhengighet, evne til å jobbe i grupper og evnen til å designe og planlegge forskning vil bli vurdert ved bruk av intervjuer.

Søkeren må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig. Slik dekker du språkkravet.

Plan for stipendiatperioden:

Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse som stipendiat i forskriftfor graden philosophiae doctor(ph.d) ved UiT Norges arktiske universitet. Ved tilsetting fattes det et vedtak om midlertidig opptak til ph.d.-program. Den tilsatte kandidaten skal innen seks uker etter tiltredelse sende inn søknad om opptak til forskningsseksjonen. Søknaden omfatter blant annet bearbeidet prosjektbeskrivelse, avtaler og plan for gjennomføring av utdanningen. Dersom ph.d.-avtale ikke foreligger innen fristen, kan arbeidsgiver heve avtalen, jf. § 1-3(8) i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Arbeidsvilkår

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Stipendiaten vil bli tillagt undervisning på emner tilknyttet Forskningsgruppen Nordlige populasjoner og økosystemer.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Lønn

Stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik det fremgår av:

 • masteroppgaven eller tilsvarende,
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Søk på stillingen i www.jobbnorge.no.

Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Det er også viktig at dokumenter som skal vurderes er sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Vedlegg:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • attester og referanser med kontaktinformasjon
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
  • forfatter(e), arbeidets tittel.
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall.
  • for publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall.

Arbeider- publiserte eller upubliserte arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen skal legges som vedlegg til søknaden.

Informasjon

Nærmere informasjon, retningslinjer og skjema for søkere til stillinger ved UiT finnes på følgende nettside.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen