Stilling:

Stipendiat i Arkiv, Bibliotek og Museumstudier

Søknadsfrist 14. november 2018

Ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.). Stillingen er lagt til Institutt for språk og kultur og forskningsgruppen ALMPUB-Trg (Tromsø research group).

Tilsettingen gjelder for 4 år.

En stipendiatstilling har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden.

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d.-program, jf. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT. I tillegg må det dokumenteres engelsk-kunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse, se nettsider om ph.d.-forskriften ved UiT.

Mer informasjon om studiet finner du på denne siden: uit.no/hsl/phd

Nærmere opplysninger om stillingen (og prosjektet) fås ved henvendelse til:

Stillingens tilhørighet

Stillingen er tilknyttet Institutt for språk og kultur (ISK). ISK har 75 fast ansatte, 10 professor II og omlag 30 stipendiater. I tillegg kommer rundt 25 midlertidige tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling innen språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, samt medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Instituttet har en svært aktiv forskningsprofil med stor tematisk bredde og huser et av verdens fremste språkvitenskapelige miljø, med forskergrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun), sosiolingvistikk (LAIDUA), språktilegnelse (LAVA) og teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH). Instituttets miljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap hevder seg sterkt nasjonalt og er blant annet organisert i forskergruppene Health Art Society (HAS), Russian Space og WARGAME.

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, fransk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Det gis også doktorgradsutdannelse i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

Stillingen er tilknyttet faggruppen i medie- og dokumentasjonsvitenskap og forskningsgruppen ALMPUB-Trg. Trg er en av flere partnere i det internasjonale forskningsprosjektet ALMPUB som er finansiert av Norges forskningsråd. Partnerne omfatter norske, nordiske, tyske, sveitsiske, ungarske og amerikanske forskningsinstitusjoner. I ALMPUB-Trg-delen av prosjektet er vi spesielt opptatt av hvordan folkebibliotek, museum, arkiv og samiske dokumentasjonssentre utvikler og iverksetter nye strategier, samarbeidsmodeller, arbeidsmåter og aktiviteter i en tid hvor digitaliseringsprosesser i stadig større grad preger institusjonenes virksomhet og menneskers hverdag. Vårt spørsmål er todelt: Fokus er rettet mot å studere institusjonenes bruk av digital teknologi i sin formidling, og mot hvordan institusjonen bidrar til lokalsamfunnsutvikling i den digitale tid.

Den som tilsettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, campus Tromsø.

Stillingens forskningsområde/forskningsprosjekt

Stipendiatstillingen er innrettet mot å studere ABM-institusjoner og endringsprosesser som digitalisering innebærer. Prosjekter som studerer hvordan disse prosessene utspiller seg i lokale folkebibliotek, arkiv, museer og samiske dokumentasjonssentre, er av spesiell interesse. Feltet er i liten grad kartlagt og utforsket. Det taler for intensive case-studier. Vi vil understreke verdien av komparative prosjekter, det være seg mellom institusjonstyper, mellom ulike typer av lokalsamfunn, og på tvers av kulturer, etnisitet og nasjonalstater. Komparasjon med den nord-amerikanske utviklingen vil være forskningsmessig fruktbart i forhold til de fire typene institusjoner.

Det oppfordres til et 6-12 måneders opphold ved et utenlandsk universitet i løpet av stipendiatperioden.

Kvalifikasjonskrav

For å bli tilsatt i stillingen kreves mastergrad/hovedfag i enten dokumentasjonsvitenskap, bibliotek- og informasjonsvitenskap, medievitenskap, eller tilsvarende. Søkere med mastergrad i statsvitenskap/sosiologi/sosialantroplogi eller tilsvarende kan være aktuelle. Det blir stilt krav om et karaktersnitt på B (eller tilsvarende) på mastergraden for å bli tatt opp. Unntaksvis kan det tas opp ph.d.-studenter med karaktersnitt på C (eller tilsvarende) på mastergraden dersom det samtidig kan dokumenteres tilstrekkelig vitenskapelig arbeid utover mastergraden.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. Retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning i medie- og dokumentasjonavitenskap.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

Følgende skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • prosjektbeskrivelse (mal for prosjektbeskrivelse finner du her: prosjektbeskrivelse)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • dokumentasjon for engelskkunnskaper
 • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over arbeider søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen og beskrivelse av disse (se nedenfor):
 1. forfatter(e), arbeidets tittel
 2. for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 3. for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • mastergradsoppgave
 • andre arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må vedlegges den elektroniske søknaden innen fastsatt frist.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av masteroppgaven eller tilsvarende, eventuelle andre vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelsen.

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling kan også ha betydning.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Generelt:

Det vises for øvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

UiT er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. UiT kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen