Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat tilknyttet prosjektet «Sykdomsbyrde av ikke - smittsomme sykdommer»

Søknadsfrist: 18.08.2019

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for Samfunnsmedisin er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe Kroniske sykdommers epidemiologi.

Stillingen er ledig for tiltredelse snarest og gjelder for fire år.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Mer informasjon om søknadsprosessen og ph.d.-forskrift finner du på Det helsevitenskapelige fakultets nettside.

Institutt for samfunnsmedisin er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet og driver forskning innen epidemiologi, helsetjenesteforskning og allmennmedisin. Instituttet har rundt 220 ansatte.

Forskning med utgangspunkt i befolkningsundersøkelser, biobank og helseregistre er et strategisk satsingsområde ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Tromsøundersøkelsen startet opp i 1974 og er Norges eldste og best besøkte befolkningsundersøkelse med unike forskningsdata fra 45 000 innbyggere i Tromsø kommune. Hittil har vel 140 forskere disputert for doktorgraden med data fra Tromsøundersøkelsen, og mer enn 70 ph.d.-prosjekter pågår. Den syvende Tromsøundersøkelsen ble gjennomført i 2015-16. Tromsøundersøkelsen er en viktig kunnskapsbase for forskning og forebyggende folkehelsetiltak med utstrakt samarbeid i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt og -nettverk.

Kontakt

Kontaktpersoner for stillingen er:

Arbeidsoppgaver

Ph.d.-prosjektet inngår i et nasjonalt samarbeid om ikke-smittsomme sykdommer (hjerte- og karsykdom, diabetes, kreft, kronisk obstruktiv lungesykdom og mental uhelse). Målet med forskningsprosjektet er å undersøke forekomst og endring i sykdomsbyrde, sosial ulikhet i-, og dødelighet av ikke-smittsomme sykdommer med bruk av Tromsøundersøkelsens data innsamlet i tidsrommet 1994-2016.Stillingen vil bli tillagt undervisning ved institutt for samfunnsmedisin.

Kvalifikasjoner

For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak.

For stillingen kreves oppnådd grad cand. med. (legeutdanning).

Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.Søker må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Vi søker etter en strukturert, målrettethet og selvstendig kandidat med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges tungt.

Vi kan tilby

  • et godt arbeidsmiljø
  • gode velferdsordninger
  • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Tilsettingsperioden er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov.

Stillingen som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

  • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
  • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
  • vitnemål og attester:
  • vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • dokumentasjon av engelsk- og norskkunnskaper
  • eventuelle vitenskapelige arbeider, herunder masteroppgaven

Pedagogiske kvalifikasjoner kommenteres i søknadenSpråkkunnskaper i engelsk kan dokumenteres på følgende måte:

  • Vitnemål norsk videregående skole med engelsk (140 timer) muntlig og skriftlig
  • TOEFL (test of English as a Foreign Language)
  • IELTS (International English Testing Service)
  • Fullført universitetsgrad i faget engelsk språk eller engelsk litteratur
  • Fullført ett års universitetsstudium i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres på følgende måte:

  • Vitnemål norsk videregående skole

Dersom du ikke har norsk/skandinavisk videregående skole kan språkkunnskaper i norsk dokumenteres på følgende måte:

  • Bestått eksamen i norsk som andrespråk på VKII-nivå (3. klasse)
  • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
  • Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
  • Bergenstesten: test i norsk - høyere nivå, skriftlig med minimum 450 poeng eller karakteren Bestått (i ny karakterskala). De som har svensk eller dansk som morsmål, og som har generell studiekompetanse fra hjemlandet, behøver ikke å ta testen.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generell informasjon

For øvrig følges Utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen