Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat tilknyttet prosjektet Oral Health in Indigenous Children

Søknadsfrist: 30.05.2019

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Dental Public Health and Behaviour. Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for klinisk odontologi og Institutt for klinisk medisin ved UiT, samt Melbourne Dental School, University of Melbourne, Australia.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.08.2019 og gjelder for fire år.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Mer informasjon om søknadsprosessen og ph.d.-forskrift finner du på Det helsevitenskapelige fakultets nettside.

Om Institutt for klinisk odontologi

Institutt for klinisk odontologi (IKO) er ett av ti institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet og har i underkant av 25 fast ansatte i vitenskapelige stillinger og ca. 10 ph.d.-kandidater. IKO er lokalisert i TANN-bygget sammen med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN) og universitetstannklinikken (UTK), like ved universitetets bygg for medisin og helsefag (MH).

IKO har ansvaret for undervisningen på bachelor i tannpleie og på de siste tre årene av mastergrad i odontologi. Den kliniske delen av utdanningen skjer hovedsakelig på UTK, men også gjennom praksis på tannklinikker i den offentlige tannhelsetjenesten. IKO har også ansvaret for spesialistutdanningene i kjeveortopedi og pedodonti, og det er under utprøving en ny spesialitet i klinisk odontologi.

Forskningsgruppen Dental Public Health and Behaviour er en tverrfaglig gruppe med medlemmer som har klinisk bakgrunn som tannlege, tannpleier eller psykolog. Det er både forskerlinjestudenter og stipendiater tilknyttet gruppen i tillegg til mer etablerte forskere.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner for stillingen er:

Arbeidsoppgaver

Forskningen utgjør 75% av stillingen. Stipendiaten skal gjennomføre en doktorgradsavhandling innen fire år, herunder forskerutdanning (ph.d.-kurs), søknad om tilgang på data, artikkelskriving (~tre vitenskapelige artikler) og sammenfatte dette (til en avhandling).

Doktorgradskandidaten skal arbeide med et prosjekt som omhandler oral helse hos barn med urbefolkningsbakgrunn. Prosjektbeskrivelse skal utarbeides i forbindelse med opptak på ph.d-programmet. Doktorgradskandidaten vil benytte norske og australske populasjonsdata som vil danne grunnlaget for forskningsarbeidet.

Hensikten med dette prosjektet er å beskrive den epidemiologiske utviklingen i oral helse hos samiske barn over tid, og sammenlikne denne med utviklingen hos ikke-samiske barn. Videre vil livsstil og sosiale determinanter relatert til oral helse sammenliknes mellom samiske familier i Norge og aboriginske familier i Australia. Prosjektet har som hovedmål å fremme ny kunnskap om tannhelsen til barn med urbefolkningsbakgrunn da det foreligger sparsomt med forskning på dette området per i dag. Slik informasjon vil være nyttig for å kunne planlegge bedre og mer kultursensitive helsetjenester for urbefolkningen.

Undervisning og andre oppgaver for instituttet utgjør 25% av stillingen. Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning innen samfunnsodontologi for tannpleierstudenter og tannlegestudenter, men andre undervisningsoppgaver er også aktuelle.

Arbeidsstedet er Institutt for klinisk odontologi, UiT Norges arktiske universitetet, Tromsø campus.

Forskningsopphold av kortere eller lengre varighet ved University of Melbourne eller annen relevant forskningsinstitusjon vil oppmuntres.

Kvalifikasjonskrav

For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak.

For stillingen kreves oppnådd master i odontologi (eller cand.odont.) eller annen relevant mastergrad, som for eksempel Master of Public Health. Søker må ha norsk autorisasjon som tannlege eller tannpleier, eller kvalifisere for slik autorisasjon.

Søkere som er i avsluttende fase av profesjonsstudiet i odontologi eller annet relevant masterstudie kan søke stillingen, men kan kun tilsettes dersom det kan fremlegges dokumentasjon på bestått avsluttende eksamen.

Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.

Søker må beherske norsk. Kunnskap i samisk vil bli vektlagt positivt.

Det vil være en fordel om søkeren har erfaring fra bruk av kvantitativ forskningsmetode og interesse for å utvikle sin statistiske kompetanse i form av relevante doktorgradskurs.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Det er sterkt ønskelig at søkeren har stor arbeidskapasitet, kan jobbe målrettet, samt har motivasjon for forskningsprosjektets tema. Gode samarbeidsevner, kommunikasjonsevner og selvstendighet er også ønskelig. Ambisjon om framtidig universitetskarriere vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Tilsettingsperioden er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov.

Stillingen som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, alternativt kode 1378 avhengig av kvalifikasjoner.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
 • vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)
 • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt)
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • eventuelle vitenskapelige arbeider, herunder masteroppgaven
 • eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner (utdanning/erfaring)

Språkkunnskaper i engelsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole med engelsk (140 timer) muntlig og skriftlig
 • TOEFL (test of English as a Foreign Language)
 • IELTS (International English Testing Service)
 • Fullført universitetsgrad i faget engelsk språk eller engelsk litteratur
 • Fullført ett års universitetsstudium i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole

Dersom søker ikke har norsk/skandinavisk videregående skole kan språkkunnskaper i norsk dokumenteres på følgende måte:

 • Bestått eksamen i norsk som andrespråk på VKII-nivå (3. klasse)
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Bergenstesten: test i norsk - høyere nivå, skriftlig med minimum 450 poeng eller karakteren Bestått (i ny karakterskala). De som har svensk eller dansk som morsmål, og som har generell studiekompetanse fra hjemlandet, behøver ikke å ta testen.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generell informasjon

For øvrig følges Utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktpersonene.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen