Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat til fagområdet fornybar energi og fysikk-konsistent maskinlæring

Søknadsfrist 31.03.2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) ved UiT Norges arktiske universitet er en interessant og spennende arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø for ansatte og et godt læringsmiljø for studenter. Instituttet har en viktig rolle som kompetanseleverandør for arbeidslivet i regionen, gjennom utdanning, forskning og etter- og videreutdanning. Våre studenter setter pris på at instituttet har et nært samarbeid med næringslivet underveis i studiet.


Tromsø er velkjent som en aktiv by med flere internasjonale kulturaktiviteter, så som film- og musikkfestivalene Tromsø Internasjonale Filmfestival og Nordlysfestivalen. Tromsø har en spennende natur med rike turmuligheter både sommer og vinter, og en vennlig og åpen internasjonal befolkning.

Om stillingen

Ved Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) er det ledig en stilling som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet forskningssentret Arctic Center of Sustainable Energy (ARC) ved UiT Norges arktiske universitet, samt forskningsgruppen Energi og Klima. Instituttet er lokalisert i et nytt teknologibygg ved hovedcampus i Breivika. Utlyst stilling har arbeidssted Campus Tromsø. Instituttet har ca 70 tilsatte og har ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger innenfor områdene nautikk, luftfartsfag, internasjonal beredskap, sikkerhet- og samfunnssikkerhet og miljø.

Tilsettingen gjelder for 4 år. Stillingen vil bli tillagt undervisnings- og veiledningsoppgaver innen fornybar energi, statistikk, fysikk og/eller maskinlæring. Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram

Dette er en utdanningsstilling som har fullføring av forskerutdanning (ph.d.-grad) som hovedmål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og stipendperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning og har undervisnings-/veiledningsansvar tilsvarende ett årsverk. Doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet og ph.d. forskrift finnes her.

Stillingenes forskningsområde/forskningsprosjekt og andre arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til forskningssentret Arctic Center for Sustainable Energy, som er UiT tverrfaglige satsing på fornybar energi og håndtering av klimagasser. Sentret vil utnytte eksisterende kompetanse fra fysikk, humaniora, kjemi, samfunnsvitenskap, anvendt matematikk, marin biologi, informatikk og elkraft, samt rekruttere nye professorer og stipendiater for å styrke forskningsaktiviteten på feltet. Sentrets fokusområde er etisk og pålitelig produksjon og bruk av distribuert fornybar elektrisitet, drivstoff og termisk energi, samt en ansvarlig håndtering av klimagasser. Institutt for teknologi og sikkerhet er ett av åtte institutt som deltar i sentrets satsing, og stipendiatstillingen vil også samarbeide med faglig ansatte og stipendiater ved Institutt for fysikk og teknologi.

Fornybar energi fra vind varierer naturlig med lokalt vær på produksjonsstedet, og store uforutsette svingninger påvirker både stabiliteten til kraftnettet og lønnsomheten til vindkraft i energimarkedet. Kandidaten skal utvikle nye metoder for kartlegging og prediksjon av fornybar elektrisitetsproduksjon for vindkraft i komplekst terreng som arktiske fjell og fjorder. Forskningen vil basere seg på numeriske meteorologiske modeller som Weather Research and Forecasting model (WRF) og CFD modeller (f.eks. ZephyCFD/OpenFoam), kunstig intelligens, maskinlæring samt statistiske estimeringsverktøy og –teknikker. Kandidaten vil bli introdusert for tverrfaglig samarbeid i ARC, og bidra inn i samarbeidsprosjekter både med nasjonale kraftselskaper og internasjonale forskningsmiljøer som f.eks. National Center for Atmospheric Research i Boulder, Colorado. Forskning og metoder kan også utvides til å inkludere solenergi og/eller vannkraft.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen og prosjektet kan du kontakte:

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultets ph.d-program, jf. §6 i ph.d .-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet. I tillegg må det dokumenteres engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse, se nettsider om ph.d forskriften ved UiT

For stillingen kreves mastergrad i meteorologi, fornybar energi, fysikk, matematikk, eller liknende. Mastergraden må godkjennes som likeverdig med 2-årig norsk mastergrad.

Det er en fordel med kjennskap og erfaring innen ett eller flere kompetanseområder: WRF, fluidmekanikk/CFD, programmering (f.eks. Python, Matlab, Linux/bash, NCL/NCO) og maskinlæringsverktøy knyttet til f.eks. deep learning.

Språkferdigheter: Det kreves gode kommunikasjonsegenskaper både i skriftlig og muntlig engelsk.

Søkeren oppfordres til å skrive en kort prosjektbeskrivelse for doktorgradsprosjektet der en redegjør for interesseområde og problemstilling.

Søkers karakterer fra mastergraden, prosjektskissen, relevant erfaring og personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Slik søker du

 • søknadsbrev
 • kort forslag til prosjektbeskrivelse (ikke obligatorisk, men oppfordret)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av
  • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
  • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
  • diploma supplement for avlagte grader
  • dokumentasjon for engelskkunnskaper
  • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse (se nedenfor)
  • Forfatter(e), arbeidets tittel
  • For artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • For bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall
 • Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og på et skandinavisk språk, alternativt sertifisert og oversatt til engelsk.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt overnevnte søknadsdokumenter.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må leveres innen fastsatt frist.

Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

Søknaden levers elektronisk gjennom Jobbnorge.

Arbeidsbetingelser

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, og starter normalt på lønnstrinn 51 i Statens lønnsregulativ. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av masteroppgaven eller tilsvarende, eventuelle andre vitenskapelige arbeider, og eventuell prosjektbeskrivelse

I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling. Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må leveres innen fastsatt frist.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for tilsetting i denne stillingen.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen