Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i rovfugl - økotoksikologi

Søknadsfrist: 29.07.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som stipendiat i rovfugl-økotoksokologi for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er lagt til Institutt for arktisk og marin biologi og forskningsgruppen arktisk marin systemøkologi (AMSE).

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Tilsettingen gjelder for 4 år.

Stipendiat er en utdanningsstilling

Målet er at forskerutdanningen skal føre fram til doktorgrad (ph.d). Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet og ph.d. forskrift finnes på ph.d.-nettsidene til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) består av 6 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestriske miljøer. Instituttet fremstår som en moderne og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet samarbeider med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og NIBIO på omfattende nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Ved AMB er det for tiden 52 faste vitenskapelig ansatte, 9 administrative og 23 ansatte i tekniske stillinger, samt 65 midlertidig ansatte forskere, ph.d stipendiater og teknikere.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen og prosjektet kan du kontakte:

Stillingens forskningsområde

PhD prosjektet omhandler fysiologiske og økologiske effekter av organiske miljøgifter og kvikksølv på marine og terrestriske rovfuglene i Norge. Arbeidet vil være fokusert på Havørn (Haliaeetus albicilla) og kattugle (Strix aluco).

Prosjektet vil undersøke graden av eksponering for nye og gamle miljøgifter, og søke å identifisere nye biomarkører på miljøgiftstress i rovfuglarter. Prosjektet vil også sammenstille langtidsdata fra bestander med data på ulike miljøefaktorer (næringsstress og klima) for å studere hvordan samspillet mellom miljøgifter og miljøstress kan påvirke populasjonsøkologien til rovfugl.

Vi ser etter en høyt motivert kandidat som kan gjennomføre feltarbeid, avansert lab-arbeid med erfaring innen for eksempel kjemi og biokjemi, og avanserte statistiske analyser.

Kandidaten vil bli integrert i Forsker gruppe Arktisk Marin System Økologi ved Institutt for Arktisk og Marin Biologi. Kandidaten vil også bli en del av Norsk Institutt for Natur forskning (NINA) og ARCTOS forskerskole (www.arctos.uit.no) ved UiT. Kandidaten vil jobbe i samarbeid med flere nasjonale og internasjonale partnere.

Kvalifikasjoner

Kandidaten må ha Mastergrad eller tilsvarende innen økotoksikologi. En god bakgrunn innen økotoksikologi relatert til organisk forurensning og analytiske metoder er påkrevd. Det er en fordel om kandidaten har erfaring med statistisk databehandling i R. Erfaring fra arbeid med rovfugler vil være en fordel.

Vi ser etter en person som kan jobbe selvstendig, men også som fungerer godt i et team. Personlige kvalifikasjoner og egenskaper relatert til den eksisterende forskningsgruppen vil bli tillagt vekt. Vi ber om at kandidater beskriver alle relevante erfaringer/kvalifikasjoner i søknaden, med spesiell vekt på de kvalifikasjonskravene som er fremmet i utlysningen.

Det legges vekt på personlig egnethet.

Språk

Søkere må beherske engelsk, både skriftlig og muntlig. Slik dekker du språkkravet.

Plan for stipendiatperioden:

Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse som stipendiat i forskrift for graden philosophiae doctor(ph.d) ved UiT Norges arktiske universitet. Ved tilsetting fattes det et vedtak om midlertidig opptak til ph.d.-program. Den tilsatte kandidaten skal innen seks uker etter tiltredelse sende inn søknad om opptak til forskningsseksjonen. Søknaden omfatter blant annet bearbeidet prosjektbeskrivelse, avtaler og plan for gjennomføring av utdanningen. Dersom ph.d.-avtale ikke foreligger innen fristen, kan arbeidsgiver heve avtalen, jf. § 1-3(8) i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for tilsetting i denne stillingen.

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning i økotoksikologi.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Lønn

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017 i Statens lønnsregulativ. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik det fremgår av:

 • masteroppgaven eller tilsvarende,
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider

I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Søkere må ta med originale vitnemål og attester til intervju.

Send inn din søknad via www.jobbnorge.no

For å bli vurdert av bedømmelseskomiteen er det viktig at vedlagte dokumenter som er nevnt nedenfor vedlegges i Jobbnorge innen søknadsfristen utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Vedlegg til søknadsbrev:

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • masteroppgaven eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • beskrivelse av kandidatens erfaring og kompetanse knyttet til jobben (motivasjonsbrev på maksimalt 2-sider)
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • attester og referanser med kontaktinformasjon
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse

Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:

 • forfatter(e), arbeidets tittel.
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall.
 • for publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall.

Arbeider- publiserte eller upubliserte arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen skal legges som vedlegg til søknaden.

Søknad og vedlegg via e-post kan ikke godkjennes.

Generell informasjon

Her finner du informasjon og retningslinjer som det henvises til i våre kunngjøringer. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen