Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i pedagogisk psykologi

Søknadsfrist: 20.08.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig en stilling som stipendiat, for søker som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), og forskningsprosjektet Better Learning Program (BLP) som er forankret i forskningsgruppen Intervensjoner innen pedagogisk psykologi: InterPedPsych.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL). Instituttet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger og ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet driver undervisning og forskning innenfor barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk, og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i etter- og videreutdanning i regionen. Instituttet er, sammen med Universitetet i Oslo, vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende lærerutdanning.

Den som tilsettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, campus Tromsø. Tilsettingen er for 4 år.

Det oppfordres til et 6-12 måneders opphold ved et utenlandsk universitet i løpet av stipendiatperioden.

En stipendiatstilling har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden.

Stillingens forskningsområde

Det er ønskelig at forskningsarbeidet skal inneha kvalitative forskningsdesign og være eksplorerende studier med bruk av kvalitative metoder. Studien omhandler Better Learning Program (BLP) som består av skolebaserte psykososiale intervensjoner for elever i krig og konflikt. Intervensjonen er et samarbeidsprosjekt mellom UiT/ILP og Flyktninghjelpen og gir psykososial støtte i undervisningen for å tilrettelegge for elevers læring i krig og konflikt.

Studien vil analysere aspekter ved bruk av BLP fra et lærerperspektiv. Datainnsamling vil gjennomføres i Midtøsten, slik at en del reising må påberegnes.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektet fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

For å bli tilsatt i stillingen kreves avlagt mastergrad i lærerutdanning, pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi.

For mer informasjon, se denne siden: HSL-fakultetets utfyllende regler til ph.d. forskriften.

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d.-program, jf. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT.

Den som tilsettes må kunne norsk eller et skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig.

I tillegg må det dokumenteres gode muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Se nettsider om ph.d.-forskriften ved UiT. Mer informasjon om studiet finner du på denne siden: uit.no/hsl/phd.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no. Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

Følgende skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • prosjektskisse (mal for prosjektbeskrivelse finner du her: prosjektbeskrivelse)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • dokumentasjon for engelskkunnskaper
 • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over arbeider søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen og beskrivelse av disse (se nedenfor)
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • masteroppgave
 • andre arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen, må vedlegges den elektroniske søknaden innen fastsatt frist.

Krav til prosjektskisse

Søker skal legge ved en prosjektskisse på inntil 5 sider som gir et teoretisk innblikk i behov for psykososial støtte for elever preget av krig og konflikt innen fagfeltet education in emergencies. Ved ansettelse skal kandidaten videreutvikle skissen til en engelskspråklig prosjektbeskrivelse av forskningsprosjektet som danner grunnlag for opptak på UiT’s doktorgradsprogram.

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. Retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning i pedagogikk, pedagogisk psykologi eller spesialpedagogikk.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Det vises for øvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av masteroppgaven eller tilsvarende, eventuelle andre vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelsen.

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling kan også ha betydning.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Søk på stillingen