Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i lingvistikk

Søknadsfrist: 01.07.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) er det fra 1. oktober 2019 (eller så snart som mulig deretter i 2019) ledig stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet Institutt for språk og kultur (ISK) ønsker å lyse ut en 4-årig ph.d.-stilling i lingvistikk tilknyttet CASTLs forskerskole i forbindelse med samarbeidet med doktorgradsprogrammet i moderne språk, litteratur og kulturer ved universitetet i Verona.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Tilsettingen gjelder for 4 år.

En stipendiatstilling har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Stipendiaten skal integreres i CASTL forskerskole og doktorgradsprogrammet i moderne språk, litteratur og kulturer ved universitetet i Verona.

Stillingen er tilknyttet Institutt for språk og kultur (ISK). ISK har 75 fast ansatte, 10 professor II og omlag 30 stipendiater. I tillegg kommer rundt 25 midlertidige tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling innen språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, samt medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Instituttet har en svært aktiv forskningsprofil med stor tematisk bredde og huser et av verdens fremste språkvitenskapelige miljø, med forskergrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun), sosiolingvistikk (LAIDUA), språktilegnelse (LAVA) og teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH). Instituttets miljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap hevder seg sterkt nasjonalt og er blant annet organisert i forskergruppene Health Art Society (HAS), Russian Space og WARGAME.

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, fransk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Det gis også doktor-gradsutdannelse i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

For en fullstendig liste over doktorgrader avlagt ved forskningsgruppen CASTL, se http://site.uit.no/castl/research/output/phd-dissertations/

Den som tilsettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, campus Tromsø.

Stillingens forskningsområde

Den som tilsettes vil få mulighet til å spesialisere i et av forskningsområdene fonologi, syntaks, flerspråklighet, minoritetsspråk, dialektologi/mikrovariasjon, diakronisk variasjon, historisk semantikk og syntaks, språkkontakt, språktilegnelse, språkprosessering og språkforstyrrelser/-vansker/-tap. Stipendiater får tilegne seg kunnskap i tradisjonelle metodologier (som dialektologisk feltforskning) og laboratoriebasert forskning (akustisk analyse av lyddata) og eksperimentelle metoder (som ERP eller eye-tracking).

Den som tilsettes, skal skrive en avhandling innenfor et av de ovennevnte områdene med veiledning av en ekspert fra Tromsø og biveiledning av en ekspert fra Verona. I tillegg forventes det aktiv deltakelse i CASTL-forskningsseminarer og andre akademiske aktiviteter, som konferanser og kollokvier. Kandidaten forventes å tilbringe et år av stipendiatperioden ved Universitetet i Verona. Når kandidaten har gjennomført prosjektet og forsvart avhandlingen, vil vedkommende tildeles et doktorgradsdiplom fra UiT og fra Universitetet i Verona.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen (og prosjektet) fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d.-program, jf. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT. I tillegg må det dokumenteres engelsk-kunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse, se nettsider om ph.d.-forskriften ved UiT.

For å bli tilsatt i stillingen kreves mastergrad/hovedfag i lingvistikk. Det blir stilt krav om et karaktersnitt på B (eller tilsvarende) på mastergraden for å bli tatt opp. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Mer informasjon om studiet finner du på denne siden: uit.no/hsl/phd

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Søknad via e-post kan ikke godkjennes. Følgende skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • prosjektbeskrivelse (mal for prosjektbeskrivelse finner du her: prosjektbeskrivelse)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • dokumentasjon for engelskkunnskaper
 • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over inntil 5 arbeider søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen og beskrivelse av disse (se nedenfor)
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • mastergradsoppgave
 • andre arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må vedlegges den elektroniske søknaden innen fastsatt frist.

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. Retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av masteroppgaven eller tilsvarende, eventuelle andre vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelsen.

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling kan også ha betydning.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Generell informasjon

Det vises for øvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. UiT kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen