Stilling:

Stipendiat i innovasjon og entreprenørskap ved Handelshøgskolen

Søknadsfrist 24. juli 2018

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi(BFE), er det ledig en stilling som stipendiat innen innovasjon og entreprenørskap tilknyttet prosjektet “Transforming CO2 to capital by interdisciplinary CCU optimization strategies (iCCU).” Stillingen er plassert ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø.

Tilsettingen gjelder for 4 år.

Utdanningsstilling

Målet er at forskerutdanningen skal føre fram til doktorgrad (ph.d). Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet og ph.d. forskrift finnes på ph.d.-nettsidene til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Handelshøgskolen ved UiT driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis og har faglig virksomhet ved fire campus i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til:

Stillingens forskningsområde

Prosjektet er en del av Nasjonalt CCU “Carbon Capture and Utilization” senter hvor forskningsfokus er hvordan CO2 kan gjøres tilgjengelig som en ressurs og omsettes til produkter med markedsverdi. Nasjonalt CCU senter ser på CCU på en helhetlig måte, og gir kunnskap om alle relevante aspekter, dvs. kjemisk og biologisk konvertering, prosessoptimalisering, teknologi, økonomisk levedyktighet og miljømessige, forretningsmessige, samfunnsmessige og etiske aspekter. Initiativet er sammensatt av ulike delprosjekter a) Diatomèbasert CO2-konvertering; b) Kjemisk CO2-konvertering; c) Overvåking og kontroll av CCU prosesser; d) Havmiljødata (Overvåking av sjømiljø); e) Bærekraftige forretningsmodeller; f) CCU og klimarettferdighet.

Kandidaten til stillingen skal jobbe med delprosjekt e) som handler om hvordan forretningsmodeller tilknyttet radikale og potensielt disruptive CCU teknologiske innovasjoner kan bidra til bærekraftighet langs dimensjonene:

 • “customer value proposition” (customers as benefeciaries of the innovation and also as partners for innovating),
 • “value creation and capture” (revenues and costs analysis),
 • “value network” (collaboration, clusters, innovation systems) and
 • “environmental value proposition” (limitation of negative externalities/pollution)

Kandidaten er forventet å jobbe i et tverrfaglig team med ph.d.-kandidater som representerer delprosjekt a, b, c, d og f.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves norsk mastergrad eller tilsvarende utenlandsk grad innen innovasjon/ entreprenørskap. I tillegg kreves gode egenskaper innen a) regnskap/finans og b) god forståelse evt. bakgrunn i teknologifag. Den ideelle kandidaten har også jobbet med problemstillinger innen forskningsbasert innovasjon og i grenseland mellom økonomi og teknologi. Det er en fordel med gode IT kunnskaper.

Det skal legges fram en faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal begynne med en konsis litteraturgjennomgang om bærekraftige forretningsmodeller, generelt og ift CCU prosesser. Deretter skal prosjektbeskrivelsen identifisere og beskrive noen få (3-4) relevante problemstillinger og mulige metodiske tilnærminger. Prosjektbeskrivelsen skal avsluttes med en tidsplan som illustrerer de ulike faser i PhD prosjektet. Prosjektbeskrivelse, inkl. referanselista, skal være på 4 - 5 A4 sider (font: Times New Roman, linjeavstand 1,5). Beskrivelsen skal skrives på engelsk.

Søkeren må beherske engelsk og være villig til å lære seg norsk innen rimelig tid. Slik dekkes språkkravet.

Personlig egnethet blir tillagt vekt.

Plan for stipendiatperioden

Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse som stipendiat i forskriftfor graden philosophiae doctor (ph.d) ved UiT Norges arktiske universitet. Ved tilsetting fattes det et vedtak om midlertidig opptak til ph.d.-program. Den tilsatte kandidaten skal innen seks uker etter tiltredelse sende inn søknad om opptak til forskningsseksjonen. Søknaden omfatter blant annet bearbeidet prosjektbeskrivelse, avtaler og plan for gjennomføring av utdanningen. Dersom ph.d.-avtale ikke foreligger innen fristen, kan arbeidsgiver heve avtalen, jf. § 1-3(8) i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Arbeidsvilkår

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % per år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. Retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Stillingen vil bli tillagt undervisning innenfor innovasjon/entreprenørskap. Dette kravet kan erstattes av annet arbeid ifølge avtale med veileder og instituttleder.

Arbeidssted for stillingen vil være Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Lønn

Stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik det fremgår av:

 • masteroppgaven eller tilsvarende,
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider, og
 • prosjektbeskrivelse

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen

.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • prosjektbeskrivelse
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • attester og referanser med kontaktinformasjon
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse, med følgende opplysninger:
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall

Arbeider - publiserte eller upubliserte arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen skal legges som vedlegg til søknaden.

Informasjon

Her finner du informasjon og retningslinjer som det henvises til i våre kunngjøringer.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Web: www.uit.no

Søk på stillingen