Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i historie

Søknadsfrist: 15.09.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR).

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Tilsettingen gjelder for 4 år.

En stipendiatstilling har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden.

Stillingens forskningsområde

Stipendiatprosjektet ”Minnepolitikk og historiebruk i Barentsregionen 1993-2023” er forankret i UiT og HSL-fakultetets strategiplaner, hvor nordområdeforskning og forholdet til Russland er prioriterte felt. Stipendiatprosjektet vil inngå i et bredere forskningsprosjekt som er under utarbeiding og som tar for seg det minnepolitiske feltet i det postsovjetiske Russland og samspillet mellom dette, russiske innenrikspolitiske forhold og utenrikspolitikk, særlig opp mot de skandinaviske småstatene og de tilgrensende tidligere sovjetrepublikkene.

Stipendiatstillingen vil være knyttet til forskningsgruppa Nordisk reorientering, og vil utgjøre ett av flere prosjekter innen forskningsgruppa som utforsker forholdet mellom de nordiske småstatene og Russland gjennom den postsovjetiske perioden. Søkeren må som en del av søknaden legge ved en prosjektskisse for den planlagte ph.d.-avhandlingen på inntil 5 sider.

Det oppfordres til et 6-12 måneders opphold ved et utenlandsk universitet i løpet av stipendiatperioden.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen (og prosjektet) fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d.-program, jf. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT. I tillegg må det dokumenteres engelsk-kunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse, se nettsider om ph.d.-forskriften ved UiT.

For å bli tilsatt i stillingen kreves mastergrad i historie eller tilsvarende. For mer informasjon, se denne siden: Utfyllende regler HSL.

Stillingsinnehaver må beherske engelsk og/eller et skandinavisk språk som arbeidsspråk. Søkere som i tillegg behersker russisk kan bli prioritert.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Mer informasjon om studiet finner du på denne siden: uit.no/hsl/phd

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no. Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

Følgende skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • prosjektbeskrivelse (mal for prosjektbeskrivelse finner du her: prosjektbeskrivelse)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • dokumentasjon for engelskkunnskaper
 • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over arbeider søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen og beskrivelse av disse (se nedenfor)
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • mastergradsoppgave
 • andre arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må vedlegges den elektroniske søknaden innen fastsatt frist.

Stillingens tilhørighet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) er en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UIT – Norges arktiske universitet. Instituttet har rundt 75 ansatte, hvorav 25 er fast vitenskapelig ansatte. Instituttet omfatter de fire profilierte og velfungerende fagområdene arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi. Fagene er samlokaliserte og kjennetegnes av et riktig faglig og sosialt fellesskap. Historiemiljøet ved AHR arbeider med allmenn norsk og internasjonal historie, med et særlig fokus på nordområdene – både det flerkulturelle og fleretniske nord, samt nordiske og norsk-russiske relasjoner.

Forskningsgrupper og forskningsprosjekt er for tiden særlig innrettet mot andre verdenskrig, kald krig, lese- og bokhistorie, demografisk historie, eldre kirke- og religionshistorie samt nasjonalitets- og regionalhistorie. Denne stillingen er tilknyttet forskningsgruppa Nordisk reorientering.

Den som tilsettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, campus Tromsø.

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. Retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av masteroppgaven eller tilsvarende, eventuelle andre vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelsen.

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling kan også ha betydning.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Generell informasjon

Det vises for øvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. UiT kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen