Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i bedriftsøkonomi

Søknadsfrist 19.03.2019

UiT Noregs arktiske universitet

UiT Noregs arktiske universitet er eit breiddeuniversitet som bidreg til ei kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte det at vi ligg sentralt i nordområda, vår faglege breidde og kvalitet og våre tverrfaglege fortrinn til å møte dei framtidige utfordringane.


Les mer om vårt spennende universitet her


Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
(BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag.Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer,klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Flere stillinger innen:

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det en ledig en stilling som stipendiat i bedriftsøkonomi.

Tilsettingen gjelder for 4 år, og arbeidssted vil være ved Handelshøgskolen, UiT i Harstad.

Stipendiatet er en utdanningsstilling, hvor målet er at forskerutdanningen skal føre fram til doktorgrad (ph.d). Du kan lese mer om Forskarutdanning ved BFE - fakultetet her

Hvem er vi

Handelshøgskolen driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis og har faglig virksomhet ved fire campus i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Les mer om oss

Kontakt

For mer informasjon om stillingen og prosjektet kan du kontakte:

Stillingens forskningsområde

Fagområdet er bedriftsøkonomi med vekt på økonomistyring. Området bedriftsøkonomi tolkes bredt og omhandler aktiviteten i en virksomhet for å styre ressursbruken mot å nå mål. Fokus for stillingen er hvordan økonomistyring praktiseres i organisasjoner, og hvordan bruk av styringssystemer og økonomisk informasjon får konsekvenser for strategiske beslutninger, og derigjennom virksomhetens effektivitet.

Undervisning innenfor relevante temaer inngår i stillingen.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person med master eller tilsvarende innen økonomi og administrasjon med fordypning innenfor økonomistyring eller regnskap.

Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk samt en god beherskelse av engelsk både skriftlig og muntlig.

Det skal legges fram faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet. Beskrivelsen, som bør være på 2-3 sider, skal inneholde en oversikt over tema, metode, hovedproblemstillinger for prosjektet og en faglig begrunnelse for disse valgene.

All undervisning og veiledning i stipendiattiden vil foregå på norsk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Slik søker du på stillingen

I tillegg til søknaden må du vedlegge:

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad og mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • masteroppgaven eller tilsvarende
 • prosjektbeskrivelse med faglig begrunnet forslag til doktorgradsprosjekt
 • dokumentasjon på språkkunnskaper
 • attester og referanser med kontaktinformasjon
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse

Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:

 • forfatter(e), arbeidets tittel.
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • for publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall

Arbeider - publiserte eller upubliserte arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen skal legges som vedlegg til søknaden.

Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk. Søknad og vedlegg via e-post kan ikke godkjennes.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik det fremgår av:

 • masteroppgaven eller tilsvarende,
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • prosjektbeskrivelse

I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Dette som et bidrag i å avklare personlig egnethet for stillingen

Arbeidsbetingelser

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, og starter normalt på lønnstrinn 51. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning innen bedriftsøkonomiske emner.

Stipendiat er en utdanningsstilling, og som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert ph.d.-studium. Tilsetting forutsetter at du er kvalifisert for opptak til ph.d.-studiet.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for tilsetting i denne stillingen.

Plan for stipendiatperioden

Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse som stipendiat i forskrift for graden philosophiae doctor(ph.d) ved UiT Norges arktiske universitet. Les mer om søknad og opptak til ph.d program ved BFE - fakultetet her.

Generell informasjon

Her finner du informasjon og retningslinjer som det henvises til i våre kunngjøringer

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen