Stilling:

Stipendiat for forskerlinjen medisin

Søknadsfrist 8. mars 2019

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Ved Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig stillinger som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d). En forutsetning for å bli tilsatt i stillingene er at søker har bestått candidatus medicinae med Forskerlinjen i medisin fra UiT Norges arktiske universitet.

Stillingene er ledig for tiltredelse fra juli 2019 og gjelder for inntil 2 år.

Stipendiat er en utdanningsstilling som har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet og ph.d.-forskrift finnes på sidene: Det helsevitenskapelige fakultets nettside.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Faglig leder for forskerlinjen Vegard Skogen, e-post: [email protected] eller
 • Administrativ ansvarlig for forskerlinjen, Kristin Lagesen, tlf.: 77 64 67 00, e-post: [email protected]

Stillingens tilhørighet

Stillingene knyttes til det institutt prosjektet og veileder hører til.

Stillingenes forskningsområde/forskningsprosjekt og andre arbeidsoppgaver.

Det forutsettes at de som tilsettes viderefører forskningsprosjektet fra forskerlinjen i medisin.

Kvalifikasjonskrav

De som tilsettes må kunne dokumentere candidatus medicinae med Forskerlinjen i medisin fra UiT Norges arktiske universitet. De som tar eksamen i cand. med. med forskerlinjen våren 2019 kan også søke. For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak.

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode vil være på inntil 2 år. Tilsettingsperioden tilpasses likevel tidsramme for gjennomføring som søker må legge ved søknaden. Tilsettingsperioden inkluderer 25 % arbeidsplikt, enten undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Det er instituttet som avgjør innen hvilket fagområde stillingen vil bli tillagt undervisning. Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1378. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Dette må følge med den elektroniske søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Anbefaling fra veileder som er signert (original signatur) med tidsramme for gjennomføring

Kopier av

 • Vitnemål og karakterutskrift fra cand. med.
 • Godkjent opplæringsdel ved Forskerlinjen i medisin
 • Liste over faglige arbeider og beskrivelse av disse (se nedenfor)
 • Liste med status for publikasjoner/manuskripter som skal inngå i ph.d.-graden
 • Prosjektbeskrivelse signert (original signatur) av hoved- veileder og alle bi-veiledere inkludert milepælsplan for ferdigstilling av ph.d.-avhandlingen

Listen over faglige arbeider skal ha følgende opplysninger:

 • Forfatter(e), arbeidets tittel
 • For artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • For publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall.
 • Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være attesterte kopier.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt overnevnte søknadsdokumenter. Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må leveres innen fastsatt frist.

Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av:

 • MED-3910 forskerlinjeoppgaven
 • Opplæringsdelen ved forskerlinjen i medisin
 • Andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektbeskrivelsen med milepælsplan
 • Anbefaling fra veileder med vurdering av sannsynlighet for gjennomføring i innen tidsrammen
 • Søkers vitenskapelige potensiale synliggjort gjennom faglig progresjon i løpet av forskerlinjeutdanningen samt originalitet og kvalitet i publikasjoner vil bli tillagt vekt.
 • Personlig egnethet og prosjektets gjennomførbarhet vil også vektlegges.

I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling. Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må leveres innen fastsatt frist.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Generelt

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen