Stilling:

1-2 stillinger som stipendiat i fagdidaktikk med spesialisering innen matematikk / fysikk / kjemi

Søknadsfrist 27. januar 2019

Ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi er det 1-2 ledige stillinger som stipendiat tilknyttet fakultetets strategiske satsing på utdanningskvalitet i høyere utdanning. Stillingene vil ha arbeidssted på Institutt for matematikk og statistikk, og være tilknyttet det fagdidaktiske miljøet ved fakultetet samt det faglige miljøet på ett av disiplininstituttene, Institutt for matematikk og statistikk, Institutt for fysikk og teknologi eller Institutt for kjemi, avhengig av søkerens bakgrunn for spesialisering.

Institutt for matematikk og statistikk har ca. 28 ansatte, hvorav 16 i fast vitenskapelig stilling og en teknisk/administrativ stab på en person. Øvrige er ansatt i ulike midlertidige stillinger på prosjekt, inkludert ca. 8 ph.d.-studenter og ca. 3 postdoktorer eller forskere. Instituttet holder til i Realfagsbygget på Campus Breivika i Tromsø.

Stillingen er for en periode på fire år og skal omfatte tre år med ren forskerutdanning. Det fjerde året, fordelt med 25% pr år, skal brukes til undervisning eller annet arbeid etter nærmere avtale med tilhørende disiplininstitutt for spesialisering. Fakultet for naturvitenskap og teknologi finansierer stillingen over strategisk satsing.

Stillingens forskningsområde

Stillingene vil være del av satsing i et større prosjekt på utdanningskvalitet som finansieres av fakultetet, og stipendiatene vil ha førsteamanuensis Ida Friestad Pedersen som hovedveileder. Stipendiatene vil ha et bredt sammensatt veiledningsteam som dekker fagdidaktikk, disiplinfag innen spesialisering, og veiledningskompetanse med hensyn på pedagogikk som profesjonsfag i lektor- og lærerutdanningen. Stipendiatene vil sammen med veiledningsteamet velge faglig problemstilling innenfor ett eller flere av fagområdene: gjennomstrømning på realfaglige studieprogram i høyere utdanning, utvikling og innføring av nye studentaktive undervisningsformer i realfaglige emner ved fakultetet, bruk av programmering og IKT i høyere utdanning innen realfag og teknologiske fag, og utdanningsfaglige problemstillinger knyttet til lektorutdanning i realfag trinn 8-13.

Flere opplysninger om stillingen kan du få av prodekan Annfrid Sivertsen

- Telefon: 776 23369

- E-post: [email protected]

Eller førsteamanuensis Ida Friestad Pedersen

- Telefon: 776 60378

- E-post: [email protected]

-

Søknaden leveres elektronisk gjennom www.jobbnorge.no.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad i matematikk, fysikk eller kjemi eller fagfelt som gir tilsvarende kompetanse, eventuelt integrert mastergrad lektor i realfag trinn 8-13 med matematikk, fysikk eller kjemi som fag 1. Det kreves formell utdanningsfaglig kompetanse tilsvarende minimum praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Kjennskap til og erfaring fra norsk skoleverk på videregående nivå vil bli vektlagt. Den som tilsettes må ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team. Erfaring fra utviklingsarbeid i undervisning anses som positivt.

For opptak til ph.d.-utdanningen må du ha et karaktersnitt på C eller bedre. Mer informasjon om søknadsprosessen og opptak til ph.d.-studiet finner du her: https://uit.no/nt/phd

Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning for stillingen.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

I bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på ditt potensial for forskning slik det framgår av masteroppgaven, vedlagt oversikt over interesser innen didaktiske problemstillinger og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. I tillegg kan vi ta hensyn til yrkespraksis, undervisningserfaring og annen virksomhet av betydning for stillingen.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter, med diploma supplement for avlagte grader
  • Dokumentasjon av engelskkunnskaper, om du ikke har norsk generell studiekompetanse
  • Attester og referanser
  • Masteroppgaven
  • Oversikt over interesser innen didaktiske problemstillinger i høyere utdanning, maks 1 A4-side

Du må levere en oversikt som beskriver dine didaktiske interesser innenfor høyere utdanning og som knytter disse opp mot ei eller flere av problemstillingene som er nevnt under avsnittet Stillingens forskningsområde. Oversikten skal være på maksimum 1 A4-side. Du kan også levere vitenskapelige arbeider som du ønsker at vi skal ta med i vurderingen av søknaden din.

Fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven. Du må ha fullført før planlagt oppstartdato, som er 01.02.2019.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Arbeidsbetingelser

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, og starter normalt på lønnstrinn 51 i Statens lønnsregulativ. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsetting forutsetter at du er kvalifisert for opptak og deltar i ph.d.-studiet. Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for tilsetting i denne stillingen.

Generelt

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen