LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i rettsvitenskap - same- og urfolksrett

Søknadsfrist: 27.02.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det juridiske fakultet

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig stipendiatstilling for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.) i rettsvitenskap. Stillingen er øremerket same- og urfolksrett, og tilknyttet forskergruppen i same- og urfolksrett ved fakultetet.

Stillingen er tilknyttet Det juridiske fakultet med arbeidssted i Tromsø. Fakultetet har for tiden ca. 950 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 tilsatte i vitenskapelige stillinger, samt 15 tilsatte i administrative stillinger. Fakultetet har rett til å tildele gradene master og ph.d. i rettsvitenskap, samt graden Master of Laws (L.L.M.) in the Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law. Nærmere opplysninger fremgår av hjemmesiden www.jus.uit.no

Stipendiatstilling er en utdanningsstilling. Målet er fullført forskerutdanning fram til doktorgrad. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d. forskrift finnes her. Søknad om opptak skal legges ved søknad på stilling.

Tilsettingen gjelder for 4 år.

Stillingens forskningsområde

Det skal legges fram faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet. Beskrivelsen, som bør være på 2-8 sider, skal inneholde en oversikt over tema og hoved- og delproblemstillinger for prosjektet og en faglig begrunnelse for disse valgene. Videre skal den vise metodene som skal benyttes. Søkere kan bli bedt om å utdype beskrivelsen senere i tilsettingsprosessen.

Doktorgradsprosjektet skal være knyttet til fagområdet same- og urfolksrett, og må være egnet til å bidra til oppfyllelse av Det juridiske fakultet sin strategi Rettssikkerhet og kompetanse, 2018-2022.

I strategien er det særlig fremhevet at fakultetet skal bidra med kunnskap om:

 • Rettslige utfordringer knyttet til urfolks tradisjonelle naturbruk som følge av klimaendringer og andre endringer i samfunn og naturmiljø.
 • Rettslige spørsmål knyttet til forholdet mellom den norske velferdsstaten og samiske språklige og kulturelle rettigheter.
 • Urfolks rett til land og naturressurser, samt utfordringer og muligheter i lys av samfunnsutviklingen og økt globalisering.
 • Urfolks deltakelse i nasjonale og internasjonale beslutningsprosesser.
 • Urfolks særlige rettigheter knyttet til bruk og forvaltning av naturressurser med hovedfokus på samiske næringer.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d-program. Søkere må tilfredsstille kravet til norsk for generell studiekompetanse og ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig. Hvordan du dekker språkkravet kan du lese her.

Til stillingene kreves graden cand.jur. eller femårig mastergrad i rettsvitenskap med gode karakterer. Fakultetet kan godkjenne tilsvarende utenlandsk utdanning i rettsvitenskap som grunnlag for tilsetting.

Søkere som oppfyller karakterkravet på masterstudiet (herunder på masteroppgaven) med et gjennomsnitt på B eller tilsvarende, er normalt kvalifisert for stillingen med mindre prosjektbeskrivelse ikke er levert eller er åpenbart mangelfull. For kandidater som ikke har et rent B-snitt, blir vurderingen mer sammensatt. Her skal det vurderes om eventuelle tidligere publiserte arbeider, progresjon i karakterutviklingen, stor masteroppgave og resultater på denne, kan kompensere for manglende B-snitt. På samme måte kan det legges vekt på om søkeren har en erfaringsbakgrunn som har særlig betydning for gjennomføringen av prosjektet.

De som tilsettes må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise på masterstudiets obligatoriske del (1.- 4. avdeling), herunder tilfredsstille kravet om tilstrekkelig norskkunnskap og kunnskap om det norske rettssystemet.

Kvalitet og relevans i prosjektbeskrivelsen vil bli tillagt vekt.

Personlig egnethet tillegges vekt.

Søknaden

Søknad og vedlegg, som må være på et skandinavisk språk eller på engelsk, sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse
 • Masteroppgaven eller tilsvarende
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Attesterte kopier på skandinavisk eller engelsk av
  • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
  • diploma supplement for avlagte grader
  • dokumentasjon for engelskkunnskaper
  • attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-post og telefonnummer)
 • Liste over andre arbeider og beskrivelse av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall.
 • Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

Det presiseres at også eventuelle vitenskapelige arbeider må foreligge på et skandinavisk språk eller på engelsk for å bli tatt med i vurderingen, og de skal også lastes opp som vedlegg til søknaden i Jobbnorge. Søkere som blir invitert til intervju, må ta med originale vitnemål og attester.

Vi tilbyr

 • Et spennende forskningsprosjekt
 • Stor grad av frihet i arbeidet
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, eller 1378, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av

 • karakterene fra masterstudiet
 • masteroppgaven eller tilsvarende
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider, og
 • prosjektbeskrivelsen.

Er komiteen i tvil om prosjektets gjennomførbarhet, bør den be om at prosjektbeskrivelsen utdypes gjennom en skriftlig tilleggsbeskrivelse eller gjennom intervju.

I rangeringen av de kvalifiserte søkerne, skal det foretas en helhetsvurdering av karakterene på masterstudiet (herunder karakter på masteroppgave eller tilsvarende), eventuelle vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelsen, forutsetningene for å kunne undervise på masterstudiets obligatoriske del, samt eventuelle andre forhold nevnt i betenkningen.

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling. Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen, må fremgå av søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Generelle vilkår og arbeidsbetingelser

Stipendiat er en utdanningsstilling, og som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert ph.d.-studium. Tilsetting forutsetter at du er kvalifisert for opptak til ph.d.-studiet.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for tilsetting i denne stillingen.

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Stillingene vil bli tillagt undervisning på masterstudiets obligatoriske del (1.- 4. avdeling).

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS