LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i filosofi

Søknadsfrist: 31.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), UiT – Norges arktiske universitetet, er det ledig en Ph.d.-stilling tilknyttet forskningsgruppen i miljøfilosofi, Environmental Philosophy Research Group (EPG)

Forskningsgruppen er liten, men aktiv, og vektlegger forskning på forholdet mellom mennesker og natur, deriblant ontologiske spørsmål om naturbegrepet, spørsmål om forbindelsen mellom biologi og filosofi, og endelig spørsmål om etikk og rettferdighet knyttet til ny teknologi, til fordeling av ansvar for klimaendringer, og til bærekraftig bruk av naturressurser. Gruppen har en sammensetning av forskere som dekker tilnærminger innenfor hhv. analytisk filosofi, kritisk teori (Frankfurterskolen) og fenomenologi. Den som tilsettes oppmuntres til å delta i andre forskningsgrupper ved instituttet og UiT, samt til et seks til tolv måneders opphold ved et utenlandsk universitet.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse i form av et gjennomføringsstipend. Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du her.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Om prosjektet

Sammenhengene mellom klimaendringer og biodiversitet har fått økende oppmerksomhet i vitenskapelige og politiske diskusjoner, men krever fortsatt mer forskning på både begrepsutvikling og praktiske konsekvenser. PhD-prosjektet bør fokusere på sammenhengene mellom klimaendringer og biodiversitet, og på de filosofiske konsekvensene av mulige tiltak som tar disse problemene på alvor. Den overgripende problemstillingen er hvordan verdien av global biodiversitet påvirker formen på, og innholdet av, tiltakene mot klimaendringer. Prosjektet skal ta utgangspunkt i forskningslitteratur innen miljøfilosofi, etikk og politisk filosofi om klimaendringer og rettferdighet (hva som vektlegges kan variere. Prosjektet bør også ta utgangspunkt i litteratur fra andre relevante disipliner. Målet er at prosjektet skal resultere i originale teoretiske analyser av begreper og/eller verdier som relaterer seg til forholdene mellom klimaendringer og biodiversitet, samt av filosofiske og/eller praktiske konsekvenser av denne redegjørelsen.

Mulige forskningsspørsmål som prosjektet kan ta opp (men ikke er begrenset til) er:

 • Hvordan kan forskjellige tolkninger av begreper om, rollene til, og verdier av biodiversitet bidra til debattene om «degrowth» og «green growth»?
 • Hvordan kan eller bør verdien av biodiversitet påvirke to graders-målet (IPCC) som grenseverdi for politiske tiltak mot klimaendringer? Dersom det er nødvendig med en avveining mellom klima og biodiversitet, hvordan bør en slik avveining foretas, og hvilke begrunnelser bør velges for å gjøre avveiningen etisk god?
 • Hvordan bør begreper om «naturens grense», «planetary boundaries» og «økologiske grenser» forstås og begrepsfestes? Hva slags kunnskap eller forskning kreves for å forestå dem? Hva betyr det, (i eksistensiell eller praktisk forstand) å være begrenset av, eller å overskride, slike grenser?

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i filosofi eller andre relevante fagområder. Det vil være en fordel om man kan dokumentere solid kunnskap om filosofiske debatter i miljøfilosofi og/eller klimarettferdighet.

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole.

Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål, metodologi og en begrunnelse for valgene. Den skal også inkludere en framdriftsplan for ferdigstilling innen tre år. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektbeskrivelsen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven
 • Eventuelle andre vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) han/hun ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen
 • Prosjektskisse (5-10 sider)

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS