Stilling:

Stipendiat tilknyttet prosjektet «Ungdata revisited: A critical inquiry into the mental health chapter of a digitalized survey system»

Søknadsfrist 19. august 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak.

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse og omsorgsfag (IHO), campus Narvik er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet Flerfaglig forskningsgruppe for helse- og omsorgstjenester i kommunene (FHO).

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.01.2019 og gjelder for fire år.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Mer informasjon om søknadsprosessen og ph.d.-forskrift finner du på Det helsevitenskapelige fakultets nettside.

Den utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO).

IHO er ett av ti institutter på Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet har rundt 260 ansatte i hel- og delstillinger og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, i Hammerfest, i Narvik og i Harstad. For mer informasjon se: Institutt for helse- og omsorgsfag.

Stillingen vil være tilknyttet UiT i Narvik, en av UiTs fire campus. IHO Narvik har ca. 22 ansatte. Utdanningsporteføljen ved IHO Narvik omfatter 3-årig bachelor i sykepleie og ulike videreutdanninger, blant annet innenfor psykisk helse. Forskningen orienterer seg mot ulike problemstillinger innenfor helse- og omsorgsfeltet og er knyttet til forskningsgrupper ved UiT. IHO Narvik kan tilby gode vilkår for gjennomføring av doktorgradsprosjektet.

Kontaktpersoner for stillingen er:

Arbeidsoppgaver

Stillingens arbeidsoppgaver omfatter forskning (75%) og undervisning (25%).

Forskningsdelen består av gjennomføring av doktorgradsprosjektet «Ungdata Revisited» (prosjektskisse foreligger), inklusive PhD-kurs som inngår i forskerutdanningen. Prosjektet er en del av en satsing på kritisk folkehelseforskning, det vil si forskning som undersøker, i et humaniora og samfunnsvitenskapelig perspektiv, samspillet mellom kunnskap og styring i folkehelseforskning, -politikk og –praksis. Ungdata er et hurtigvoksende og landsdekkende apparat for kartlegging av ungdommenes oppvekstsvilkår i Norge. Særlig resultatene fra Ungdatas kapittel om mental helse spiller en viktig rolle i den offentlige debatten om unge jenters psykiske helse. Prosjektet skal undersøke hvordan Ungdatas kunnskapsproduksjon påvirker samfunnets forestillinger om ungdommens psykiske helse, samt ungdommens selvforståelse. Prosjektets empiriske forskning orienterer seg både mot Ungdatas kunnskapsproduksjon og mot prosessene som påvirker ungdommens respons på spørsmålene i spørreskjemaet. Datainnsamling skjer ved hjelp av etablerte samfunnsvitenskapelige og etnografiske teknikker (dokumentanalyse, individuelle intervju, fokusgruppe, observasjon, m.fl.).

Stillingen spesielt bli tillagt undervisning i bachelor i sykepleie.

Kvalifikasjonskrav

For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak.

For stillingen kreves oppnådd bachelor i sykepleie (inkl. autorisasjon som sykepleier) og en relevant, helsefaglig mastergrad eller annen utdanning som er godkjent likeverdig med disse. Oppnådd karakter for mastergradsavhandlingen skal være B eller høyere. Det vektlegges at søkere skal kunne vise til at de gjennom utdanningsforløpet og/eller yrkespraksis har jobbet med folkehelse som tema og gjort seg erfaringer med kvalitativ forskning. Det vektlegges at søkere utover sin helsefaglige kompetanse viser praktisk og teoretisk interesse for sammenhengene mellom vitenskap, teknologi og samfunn, inklusive kjønnsdimensjoner.

Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.

I tillegg til gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper, må søker må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Pedagogisk kompetanse og/eller undervisningserfaring er ønskelig.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov.

Stillingen som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • evt. prosjektbeskrivelse
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
 • vitnemål og attester:
  • vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt)
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • eventuelle vitenskapelige arbeider, herunder masteroppgaven
 • skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT

Språkkunnskaper i engelsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole med engelsk (140 timer) muntlig og skriftlig
 • TOEFL (test of English as a Foreign Language)
 • IELTS (International English Testing Service)
 • Fullført universitetsgrad I faget engelsk språk eller engelsk litteratur
 • Fullført ett års universitetsstudium i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole

Dersom du ikke har norsk/skandinavisk videregående skole kan språkkunnskaper i norsk dokumenteres på følgende måte:

 • Bestått eksamen i norsk som andrespråk på VKII-nivå (3. klasse)
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Bergenstesten: test i norsk - høyere nivå, skriftlig med minimum 450 poeng eller karakteren Bestått (i ny karakterskala). De som har svensk eller dansk som morsmål, og som har generell studiekompetanse fra hjemlandet, behøver ikke å ta testen.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

NB! Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

For øvrig følges Utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen