Stilling:

Stipendiat i konstruksjonsteknikk

Søknadsfrist 1. desember 2018

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor offshoreteknologi, marin- og undervannsteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har en høy internasjonal profil med ansatte og studenter fra hele verden. Det er i dag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter ved instituttet.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i konstruksjonsteknikk ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen. Stillingen er ledig fra 01.02.2019.

Forskningstema er "Integritet av stålkonstruksjoner - en teknikk for måling av utmattingsskader."

Dette forskningsprosjektet har som mål å utvikle, en eksperimentell teknikk/oppsett for å måle utmattingsskader på eksisterende stålkonstruksjoner. Teknikken skal utvikles basert på relativendring av duktilitet og/eller ultralyd avbildning av stålmaterialer. Selv om den utviklede teknikken/oppsettet kan brukes både for laboratorier og på stedet/felt, er det enda større interesse for muligheten for bruk i feltet for in situ måling av deler/komponenter i strukturer som ikke har sprekk. Teknikken/oppsettet er bare basert på eksperimentell tilnærming. Metoden er også foreslått for å utvikle stedspesifikke utmattingskurver som et sekundært mål. Til slutt valideres anvendeligheten og betydningen av den utviklede teknikken ved å diskutere en case-studie som består av omfattende teoretisk, numerisk og eksperimentell analyse.

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad med fagvalg i konstruksjonsteknikk eller tilsvarende, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter både skriftlig og muntlig i engelsk.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, LR 20, kr 449 400 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Faglige spørsmål om stillingen kan rettes til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf 51831419, epost [email protected] .

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk på stillingen