Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver i Seksjon for internasjonalt utviklingssamarbeid

Søknadsfrist: 28.08.2018

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

I seksjon for internasjonalt utviklingssamarbeid er det ledig en tidsbegrenset stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Arbeidsplass i Oslo eller Kongsvinger, etter eget ønske. Ønsket tiltredelse er helst innen 1. november 2018 eller så fort som mulig. Stillingen er i første omgang en midlertidig ansettelse for et år med mulighet for forlengelse.

Statistisk sentralbyrå (SSB) tilbyr assistanse til utviklingsland og land i økonomiske overgangsfaser som ønsker å utvikle sitt nasjonale statistikksystem slik at det gir mer og bedre informasjon til folk og myndigheter. Arbeidet er i hovedsak organisert gjennom brede og langsiktige institusjonssamarbeid med våre søsterorganisasjoner i landene. Hovedformålet er å bidra til utvikling av bedre kapasitet for produksjon og bruk av offisiell statistikk i samarbeidslandene gjennom å dele tilsvarende norske erfaringer. SSBs internasjonale utviklingssamarbeid er en del av norsk utviklingssamarbeid og er finansiert av Utenriksdepartementet.

Per i dag har SSB langsiktige samarbeid med Kirgisistan, Sudan, Ukraina, Ghana, Kenya og Uganda. De tre siste landsamarbeidene er knyttet til Olje for utviklingsprogrammet. Utover landsamarbeidene, bidrar SSB også med kompetanse på ulike tematiske felt, blant annet knyttet til fattigdomsanalyse, flyktningsstatistikk og utvikling av registre til statistikkformål. Det er seksjon for internasjonalt utviklingssamarbeid som koordinerer de ulike samarbeidsprosjektene. Seksjonen har i dag 15 ansatte.

Personen som ansettes vil ha to hovedarbeidsområder:

• IT ekspert: Personen vil bistå samarbeidspartnere med IT-støtte og implementere IT-relaterte prosjektelementer. Dette vil i hovedsak være knyttet til en nyutviklet løsning for bedriftsregister, men andre oppdrag som krever noe programmering vil forekomme. Et annet område det ofte er behov for er å analysere IT-systemene til partnere i våre samarbeidsland og anbefale oppgraderinger og mer moderne løsninger.

• Prosjektkoordinator: Personen vil få ansvar for å koordinere ett eller to av seksjonens prosjekter. Hvilke dette vil bli, vil avhenge av behov i seksjonen og tidligere kompetanse og erfaring. Som koordinator har man det daglige ansvaret for å lede prosjektet fra SSBs side, blant annet gjelder det utarbeidelse av planer og budsjett, rapportering på fremdrift og måloppnåelse til donor, men også å ha jevnlig kontakt med partnere i samarbeidslandet.

Tidligere IT erfaring som spesifisert under kvalifikasjoner vil vektlegges i vurderingen. Det er også viktig med svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk som mye av kommunikasjon foregår på. Annen språkkunnskap vil telle positivt.

Stillingen vil medføre noe reising til partnerland.

Arbeidsoppgaver

IT relatert:

 • Installering og opplæring i bruk av SSB-produsert programvare (bedriftsregister, Stat bank);
 • Analyse av data/datavasking;
 • Videreutvikling av egenprodusert programvare;
 • IT-arkitektur;
 • Evaluering av IT-infrastruktur i partnerlandene;
 • Evaluering av eksisterende it-systemer og planlegging av nye.

Koordineringsansvar for 1-2 av seksjonens prosjekter og back-up for andre prosjekter som innbefatter:

 • Lede utarbeidelsen av planer og del-prosjekter i samarbeid med de tekniske ekspertene og følge opp disse;
 • Organisering av korttidsoppdrag, studiebesøk og andre relevante møter;
 • Kontakt med partnere i samarbeidslandet;
 • Ansvar for budsjett og rapportering til donor

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning (hovedfag- eller mastergradsnivå)
 • Erfaring med moderne IT-utvikling
 • Databasekunnskap og programmeringserfaring
 • Erfaring med prosjektledelse og prosjektplanlegging
 • Svært gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper
 • Ønskelig med kunnskap i statistikkprogram (R, SPSS)
 • Erfaring med å arbeide i eller med land, gjerne utviklingsland, vil være en fordel
 • Erfaring med å holde kurs og annet formidlingsarbeid vil være en fordel

Utdanningsretning

 • Matematikk
 • IT
 • Statistikk, ev. IT

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode evner til å samarbeide på tvers av kulturgrenser
 • Gode evner til kunnskapsoverføring
 • Initiativrik og selvstendig
 • Fleksibel og tålmodig
 • Ryddig og systematisk

Vi tilbyr

 • Lønn som Rådgiver/Seniorrådgiver (kode 1434/1364) i kr 524.200 – 631.700 etter kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Ref. nr.: 18/1086

Søk på stillingen