Stilling:

Stipendiat i miljøhumaniora

Søknadsfrist 30. september 2018

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for kultur- og språkvitenskap, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for universitetets nye lektorutdanning for 8-13 trinn og praktisk-pedagogisk utdanning. Instituttet tilbyr også utdanninger innenfor nordisk, engelsk, religion og historie samt mastergradsutdanninger i historiedidaktikk, lesevitenskap og Literacy Studies. I samarbeid med andre enheter ved fakultetet tilbys doktorgradsutdanning i lesevitenskap/Literacy Studies. Det er i dag 70 ansatte og 890 studenter tilknyttet instituttet.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i mijøhumaniora, knyttet til doktorgradsprogram Literacy, ved Instiuttt for kultur- og språkvitenskap.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen. Stillingen er ledig fra 1.1.2019.

Stipendiaten vil være tilknyttet prosjektet "Beyond Dodos and Dinosaurs:Displaying Extinction and Recovery in Museums", som ledes av professor Dolly Jørgensen og er finansiert av Norges forskningsråd. Dette prosjektet utforsker de mangesidede fortellingene om utryddelse og nær utryddelse som finnes i museer, blant annet gjennom en studie av de mange narrative rammene som er aktive samtidig i museumsutstillinger, som tap, skyld, tilhørighet, omsorg, sorg og feiring. Doktorgradsarbeidet bør omfatte både museumspraksis i nåtiden og i historisk perspektiv, tilgjengelig gjennom arkivdokumentasjon. Mer informasjon om prosjektet finnes på http://newnatures.org/extinction/

Ph.d. -stipendiaten vil også være tilknyttet The Greenhouse, et programområde i miljøhumaniora ved Universitetet i Stavanger, drevet av professor Dolly Jørgensen og professor Finn Arne Jørgensen. Mer informasjon om The Greenhouse finnes på http://newnatures.org/greenhouse/

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad i en spesialisering som er relevant for prosjektet, som for eksempel historie, litteratur, museumsstudier, kulturarv eller miljøhumaniora, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning. Vi vil vurdere kandidater som har en mastergrad nå eller vil fullføre en i 2018, men graden må tildeles før det foretas ansettelse i denne stillingen.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ.

Stipendiaten må beherske både muntlig og skriftlig engelsk på et høyt nivå, da den resulterende doktorgradsoppgaven skal skrives på engelsk. Søkerne bør også kunne lese et annet stort europeisk språk som fransk eller tysk for å lette arkivforskningen internasjonalt.

Som del av søknaden skal søkeren skrive en kort forskningsskisse på ikke mer enn 2 sider. Forslaget trenger ikke å definere prosjektet i detalj, men bør skissere søkerens interesser med hensyn til prosjektet "Beyond Dodos and Dinosaurs", og som potensielt identifiserer museene eller artene som kandidaten vil være mest interessert i å utforske, og dere kvalifikasjoner for å gjennomføre en slik studie.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Profesor Dolly Jørgensen, epost [email protected].

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, epost [email protected].

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registereres i skjemaet.

Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Forskningsskisse (max 2 sider), vitnemål, attester, publikasjonsliste, masteroppgave eller tilsvarende og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk på stillingen