Stilling:

Doktorgradsstipendiat i idrettsvitenskap

Søknadsfrist 16. desember 2018

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente


Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, tilbyr grunnskolelærerutdanninger samt master- og doktorgradsutdanning i utdanningsvitenskap. Utdanningsvitenskap er et faglig satsingsområde ved universitetet, og vi er beredt til å ta et større nasjonalt ansvar for å utdanne nasjonens og regionens tiltrengte arbeidskraft innenfor området. Det er i dag 75 ansatte og 840 studenter tilknyttet instituttet.

Universitetet i Stavanger har ledig treårig stilling som doktorgradsstipendiat i idrettsvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Ansatte i faggruppen i kroppsøving/idrett er i dag tilknyttet en forskergruppe og enkelte i faggruppen deltar i det tverrfaglige programområdet «Læreres profesjonsutvikling. Forskerne utvikler og samarbeider internt og eksternt om større og mindre forskningsprosjekter, og instituttet har fokus på å bygge gode forskningsfelleskap. Faggruppen har også bidratt i arbeidet med å utforme den nye femårige grunnskolelærerutdanningen og vi er i prosess med tanke på å utvikle en masterutdanning i idrettsvitenskap. Det er et krav at den som ansettes ønsker aktivt å bidra med utvikling av forskningen i faggruppen. Stipendiaten tilknyttes fakultetets PhD-program og arbeidet vil være forankret i instituttets forskergruppe (Idrett).

Forskningsprosjekt og forskningsområde

Stipendiatens arbeid skal basere seg på en kartlegging av treningsbelastningen til unge utøvere som går på toppidrettslinjer på videregående skole. Hensikten med prosjektet er å utvikle mer nyansert kunnskap om sammenhengen mellom prestasjonsutvikling treningsbelastning, livsbelastning, skoleprestasjoner, motivasjon, skader og frafall hos unge utøvere på idrettslinjer i videregående skole i Rogaland fylke. En viktig del av prosjektet er å utvikle relevante praksisnære og brukervennlig måleinstrumenter som på sikt forventes brukt av alle trenere, utøvere og lærere tilknyttet idrettslinjer i Norge. Måleinstrumentet skal kunne overvåke de unge idrettsutøvernes totale treningsbelastning, restitusjonstiltak, livsbelastning, søvn-, og kostholdsvaner. I tillegg skal det også fange opp indikasjoner på fysiologisk og psykologisk stress over tid.

Søkere må utarbeide en tentativ prosjektbeskrivelse (8-10 sider) som viser hva som kan inngå som problemområde(r) og relevante metoder for å undersøke ulike forhold i prestasjonsorienterte idrettsgrupper.

Kompetansekrav

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor idrettsvitenskap, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, samt eventuelt og tidligere utviklingsarbeid. Tidligere empirisk arbeid (masternivå) som er relevant for forskningsprosjektet vil være fordelaktig. Kvaliteten på søkerens prosjektbeskrivelse vil også være et viktig vurderingskriterium. Det vil bli lagt vekt på gode ferdigheter innenfor både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Relevant praksis, søkers potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen vektlegges. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk og det er en fordel med gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Utfyllende regler for opptak til ph.d.-programmet ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk finnes her:

https://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/ph-d-utdanning/vaare-ph-d-studier/utdanningsvitenskap

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf 81533149, epost [email protected].

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknad

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Følgende lastet opp som vedlegg til søknaden i separate filer:

  • CV, vitnemål og attester
  • publikasjonsliste
  • vitenskapelige arbeider og annen FOU-virksomhet
  • sammendrag på ca 1-2 sider av master-/hovedfagsoppgaven.
  • prosjektbeskrivelse for du skisserer tematisk fokus, relevante metoder, og utdyper muligheter til hvordan prosjektet kan gjennomføres

Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Originaldokumenter av vitnemål og karakterutskrifter eller bekreftede kopier av originaldokument med stempel, dato og lesbar underskrift fra et offentlig kontor må fremlegges før eventuell ansettelse. Aktuelle kandidater vil bli bedt om å sørge for at dette sendes direkte fra utstedende institusjon til UiS ved kontaktperson (vil bli oppgitt senere til aktuelle kandidater). Aktuelle kandidater vil også bli bedt om å sende inn masteroppgaven.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen