LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i velferdsprofesjoner

Søknadsfrist: 27.10.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.400 studenter og 170 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to.

Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole.


Institutt for sosialfag tilbyr følgende utdanninger: Barnevern – treårig bachelor, Sosialt arbeid (sosionom) - treårig bachelor, Psykologi - treårig bachelor, Sosialfag – toårig master, European Master in Social Work with Families and Children - toårig master, Nordic Master in Social Work and Welfare - toårig master, Juss i barnevernfaglig arbeid - videreutdanning, 30 studiepoeng på masternivå.

Instituttet har også Forskerskolen SWEL som er en tverrfaglig forskerskole i sosialt arbeid og velferd som er en del av forskerutdannelsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Instituttet har som mål å bidra med kunnskapsutvikling av høy kvalitet både innen sosial- og barnevernsfaglig arbeid, i velferdsforvaltning og i psykologi. Det er i dag om lag 60 ansatte og 890 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i velferdsprofesjoner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag. Stillingen er ledig fra 1. januar 2022.

Stipendiatet er knyttet til prosjektet "emosjonelt arbeid i velferdsprofesjoner".

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Stipendiaten ansettes for en periode på fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Forskningstema

Den som ansettes skal utføre forskning innenfor temaet emosjonelt arbeid i velferdsprofesjoner.

Velferdstjenestene stiller stadig større krav til profesjonsutøverens kompetanse i, og mestring av, arbeidets emosjonelle dimensjoner. For å oppnå tjenestens målsettinger må profesjonsutøverne håndtere et komplekst emosjonelt arbeid. Krav til følelsesmessig kompetanse finner vi i mange velferdsyrker, slik som i statlig og kommunalt barnevern, i NAV, innenfor forebyggende virksomheter, politiet, fengsel og i skole og fritidssektoren. Profesjonsutøveren må bruke seg selv og for eksempel kunne utvise sensitivitet og empati for andres emosjonelle forventninger, behov og utrykk, og de forventes å kunne beherske egne emosjoner, og å by på seg selv og å bry seg om andre selv under konfliktfylte, uforutsigbare og krevende situasjoner. Emosjonelt arbeid er en sentral del av profesjonsutøvelsen og det trengs kunnskap om hvordan dette arbeidet rammes inn og spilles ut i velferdsorganisasjoner. På tross av stigende konsensus om viktigheten av slik følelsesmessig kompetanse på arbeidsmarkedet, er det fortsatt relativt sparsomt med empirisk og analytisk forskning som undersøker denne siden av velferdstjenestenes virksomheter. Derfor er forskningsfokus i denne stillingen status, form eller vilkår for velferdsprofesjonenes emosjonelle arbeid.

Doktorgradskandidaten skal utforme et selvstendig prosjekt, men mulige tilnærminger kan være:

 • en kvalitativ dybdestudie av emosjonelt arbeid i en bestemt profesjonsgruppe (eks: barnevernspedagoger, fengselsbetjenter, ambulansesjåfører etc.). Utvalget begrenses til en profesjon og prosjektet vil studere denne profesjonens emosjonelle arbeid.
 • en komparativ kvalitativ dybdestudie av emosjonelt arbeid i ulike velferdsprofesjoner/kontekster. En slik tilnærming vil gi anledning til å komparere emosjonelt arbeid. Det kan bidra til å vise hvordan ulike profesjoner og kontekster har betydning for den emosjonelle dimensjonen i arbeidet.
 • en komparativ dybdestudie som sammenlikner ulike perspektiver på emosjonelt arbeid i velferdstjenestene. Utvalget kan for eksempel bestå av brukere, ansatte og ledere av en bestemt velferdstjeneste.

Prosjektskisse

Det foreligger en prosjektbeskrivelse som kan fås ved henvendelse til førsteamanuensis Hulda M. Gunnarsdottir eller professor Ingunn Studsrød (kontaktinfo under).Sammen med søknaden skal det følge en beskrivelse av forskningsarbeidet som er planlagt i stipendiatperioden på 3-4 sider. Sammen med søkerens bakgrunn legges denne til grunn for bedømmelsen.

I prosjektbeskrivelsen skal det:

 • Redegjøres for problemstillinger og forskningsdesign
 • Spesifiseres relevant teori, og noe forskning på området
 • Skisseres en fremdriftsplan for forskningsarbeidet

Søknad og skisse må forfattes på et skandinavisk språk.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor samfunnsfag/sosialt arbeid/barnevern eller tilsvarende sosialvitenskaplig utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato. Søkere medavlagt mastergrad innenfor samfunnsfag, sosialt arbeid eller barnevern vil bli prioritert.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Fordi empirisk nedslagsfelt er norske velferdsprofesjoner, er det et krav til stillingen at du behersker et skandinavisk språk (norsk/svensk/dansk) flytende ved tiltredelse.

Videre legges det vekt på at du:

 • har potensial for forskning innenfor fagfeltet og god kjennskap til relevant vitenskapelig litteratur
 • har god kjennskap til kvalitative og/eller kvantitative metoder
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi)
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 491.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Førsteamanuensis Hulda M. Gunnarsdottir, tlf. 51831521 e-post: hulda.m.gunnarsdottir.no, eller
 • Professor Ingunn Studsrød, tlf. 51834220, e-post [email protected], eller
 • Instituttleder Morten Tønnessen, tlf. 51834149, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Annette Falch Lothe, tlf: 51831361, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, 3-4 siders beskrivelse av planlagt forskningsarbeid
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS