Stilling:

Stipendiat i utdanningsvitenskap

Søknadsfrist 15. januar 2019

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Lesesenteret er del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Senteret består av rundt 70 dyktige og engasjerte medarbeidere. Senteret utfører oppgaver på universitetet knyttet til utdanning og forskning, og er i tillegg et nasjonalt senter med ansvar for å styrke arbeid med språk, tekst og kommunikasjon i barnehager, og leseopplæring og leseutvikling i skoler over hele lander. Lesesenteret er landets ledende fagmiljø innen lesing, og kjennetegnes av et ambisiøest og framoverlent arbeidsfellesskap. Vi leder og deltar i en rekke store forsknings- og utviklingsprosjekt - tett koplet til praksisfeltet, og i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Lesesenteret.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen. Stillingen er ledig fra 01.01.2019.

Stillingen er knyttet til begynneropplæring i lesing og skriving. Det er ønskelig at stipendiaten skal bidra til å frambringe mer kunnskap om begynneropplæring i norske klasserom. Mulige innganger kan være å undersøke hva som skjer i klasserom ved skoler som ser ut til å lykkes i særlig grad med begynneropplæringen, eller å studere hvordan undervisningsformer som er mye brukt i begynneropplæringen gjennomføres.

Det er mulig å knytte prosjektet opp til det NFR-finansierte forskningsprosjektet Two Teachers. Søker bes om å utforme en kort prosjektbeskrivelse (maksimum 5 sider) og legge ved søknaden. Mal for prosjkektbeskrivelse finner du her.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet.

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor utdanningsvitenskap, lesevitenskap eller spesialpedagogikk, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha svært gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig, og gode ferdigheter i engelsk, skriftlig og muntlig.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen og kontakt med potensielle veiledere i søknadsprosessen fås ved henvendelse til senterleder Kjersti Lundetræ, epost [email protected].

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, epost [email protected].

Universitetet har få menn i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk på stillingen