Stilling:

Stipendiat i sosialt arbeid i temaet sosial kontroll

Søknadsfrist 11. mars 2019

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sosialfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr bachelorutdanning i barnevern og sosialt arbeid, samt tre masterutdanninger: Toårig masterprogram i Sosialt arbeid og sosialpedagogikk og to internasjonale masterstudier, Nordic master in Social Work and Welfare og Social Work with Families and Children. Instituttet har som mål å bidra med sosialfaglig kunnskapsutvikling av høy kvalitet, både innen velferdsforvaltning og sosialfaglig arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Det er i dag 63 ansatte og 830 studenter tilknyttet instituttet.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i sosialt arbeid ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag. Tema for stillingen er sosial kontroll.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen. Stillingen er ledig fra 15.08.2019.

Stillingen inngår i et forskningsprosjekt som retter seg mot sosial kontroll som skal utvikles i samarbeid med PPT Rogaland fylkeskommune og Stavanger Barnevernstjeneste.

PhD forskningsprosjekt

Med stadig økt innvandring må velferdstjenester i Norge forholde seg til mennesker med ulike tradisjoner og religiøse og kulturelle praksiser. Noen praksiser er helt klart i strid med norsk lov, slik som tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Før lovstridige overgrep finner sted vil imidlertid mange unge med innvandrerbakgrunn bli utsatt for økende sosial kontroll fra sin familie og eller slektninger. Det er i denne fasen hjelpeapparatet må gripe inn og arbeide forebyggende for å hindre overgrep. Utfordringen er imidlertid at mange ikke vet hvordan de skal gripe an saker som innebærer sosial kontroll blant innvandrerfamilier, og etterspør mer kunnskap om nyttige tiltak. Justis- og beredskapsdepartementet la i 2017 frem følgende plan: Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020). I planen fremheves blant annet behovet for å styrke forskning og kunnskapsdeling om negativ sosial kontroll.

Sentrale utfordringer som prosjektet kan rettes mot er på hvilket tidspunkt hjelpeapparatet bør gripe inn, og hvordan en best kan arbeide sammen med unge og deres familier for å bedre relasjonen. Det er også en utfordring å definere når et forhold går fra å handle om vanlig oppdragelse og omsorg til å dreie over til negativ kontroll og urimelige restriksjoner. Her er det behov for mer kunnskap.

Målet med prosjektet er å fremskaffe ny kunnskap som er til nytte for ulike organisasjoner og hjelpeinstanser som møter unge som utsettes for negativ sosial kontroll, samt for de berørte familiene.

Søkere bes om å utforme en kort prosjektbeskrivelse (maximum 5 sider) om hvordan de vil utforme et prosjekt innenfor det gitte tema, og legge denne beskrivelsen ved søknaden.KvalifikasjonerSøkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor sosialt arbeid, barnevern, eller sosialpedagogikk, fortrinnsvis av nyere dato. Relevante samfunnsvitenskapelige utdanninger som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning innenfor dette feltet vil også bli tatt med i betraktningen. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning. Det er en stor fordel om søkere har skrevet masteroppgaven innenfor flerkulturelle tema, og da særlig om unge som vokser opp med påvirkning fra flere kulturer.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stillingen vil kreve en norsktalende stipendiat med gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Informasjon om utforming av prosjektbeskrivelsen og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf 51833801, epost [email protected].

Universitetet har få menn i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.Søknaden registreres i et elektronisk skjema på www.jobbnorge.no Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk på stillingen