Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i smart fortetting

Søknadsfrist: 07.05.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i "Smart Fortetting», ved Institutt for Sikkerhet, Økonomi og Planlegging (ISØP) Stillingen er ledig fra mai 2019.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente

og utforske det ukjente.


Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og byplanlegging. Det er i dag 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter tilknyttet instituttet.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Urban tetthet har vært et fokus i planleggingen for mer bærekraftige byer siden tidlig på 1990-tallet fordi tettere byer tilbyr viktige fordeler. Fra et miljøsynspunkt, vil tettere byområder lette driften av bytransportsystemer med mindre CO₂ utslipp per innbygger (mer offentlig transport, sykkel og gange). Fra et sosialt perspektiv er tettere byer sett på som levende miljøer for menneskelig interaksjon som muliggjør utveksling av ideer og fremmer kreativitet og innovasjon. Fra den økonomiske utsikten tillater et mer tett og kompakt byområde bruk av eksisterende infrastruktur mer intensivt, og reduserer drift- og vedlikeholdskostnader.

Men tettere områder har flere mangler. Konsentrasjoner av mennesker og aktiviteter utsetter store deler av befolkningen for forurensning og støy. Mengden grønne områder er redusert, og folk må reise lenger for å få kontakt med naturen. Grønne områder er ikke bare viktige for folkets trivsel. De gir miljømessige tjenester som for eksempel økning av lokal biodiversitet, temperaturregulering i varme perioder, oppsamling av støv fra luften, oppbevaring av regnvannsfiltrerende forurensninger og avverging av oversvømmelse. Enkelte bygningstypologier med høy tetthet kan redusere uteromkvaliteten betydelig ved å redusere åpenheten mot naturlig lys og ventilasjon og blokkere muligheten for utsikt.

Spørsmålet er da hvordan nye teknologier som sensor nettverk, sporing og beslutningsprosess algoritmer, sanntids kommunikasjonssystemer og stordataanalyser kan bidra til å balansere de positive og negative aspektene av urban intensivering for å oppnå en optimal urban tetthet i et smart, lavutslipps-samfunn.

Dette overordnede spørsmålet kan løses på forskjellige måter ved hjelp av underspørsmål som:

 • Hvordan kan ny teknologi bidra til å intensivere urban arealbruk ved å overvinne tradisjonelle fallgruver som for eksempel overbelastning og forurensning?
 • Hvordan kan grønt intensiveres i tettere byområder ved hjelp av ny teknologi?
 • Hvordan bruke store datamengder for å bestemme den optimale tettheten i de nordiske byene? For eksempel gjennom utforming av multikriterieindikatorer som tillater etablering av likevektsterskler mellom befolkningskonsentrasjon og kvalitet på ulike tjenester som transport, skoler og dagligvarehandel?

Forskningsmetoder

Denne forskningen kan utvikle seg som en komparativ studie av relevante casestudier (kombinere kvantitative og kvalitative metoder). Det krever en empirisk tilnærming som undersøker urban tetthet i sin virkelige sammenheng (en ekte by case) ved hjelp av stordataanalyse og informasjon hentet fra tilgjengelige sensornettverk samlet i GIS.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor byplanlegging, arkitektur, andre relevante fagområder, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 20.19 er du også velkommen til å søke.

Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTi
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse HR rådgiver Margot Amelia Treen tel. +47 51831419, e-post [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen