Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i samfunnssikkerhet

Søknadsfrist: 05.04.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i samfunnssikkerhet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Stillingen er ledig fra 01.10.2020 og er eksternt finansiert med midler fra Norges Forskningsråd, SAMRISK-programmet. Universitetet i Stavanger er prosjekteier og samarbeider med NORCE, Universitet i Stockholm, Stockholm Environment Institute og Universitet i Utrecht.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og byplanlegging. Det er i dag 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter tilknyttet instituttet.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stipendiaten skal delta i prosjektet: RISKSEC2.0 Local climate change adaptation: from risk governance to securitisation strategies?

I prosjektet vil klimatilpasning både analyseres gjennom en risikostyringslogikk og en sikrings logikk. Risikostyringsperspektivet anvendes på hvordan håndtering av risikoer knyttet til klimaendringer kan utføres på lokalt nivå. 'Securitisation' viser til hvordan klimaendringer fører til ekstraordinære tiltak og involvering relevante aktører fra ekspertmiljøer og politikk. Mens 'securitisation' av klimaendringene er godt dokumentert på nasjonalt og internasjonalt nivå er hvordan 'securitisation' påvirker lokalt styring og tilpasning, mindre kjent.

Prosjektet vil analysere synergi effekter mellom internasjonale, nasjonale og lokale klimatilpasningsstrategier, ved å avdekke positive (felles forståelse og sammenhengende handling) og negative (motstridende perspektiver og lokal umyndiggjøring) samhandlingsmønstre og dynamikker.

Resultatene i prosjektet vil bidra til en kunnskapsbasert politikk og mer effektive beslutningsprosesser knyttet til klimarisiko på alle styringsnivåer. Samtidig vil prosjektet gi et nyansert bilde av hvilke transformative endringer knyttet til klimatilpasning passer best for lokalsamfunnet.

Følgende spørsmål ønskes besvart i prosjektet:

 • Hva kjennetegner fler-nivåstyring og ‘securisation' prosesser i håndtering av klimarisiko?
 • I hvilken grad følger lokal (hovedsakelig norsk) håndtering og risikostyring knyttet til klimaendringer nasjonale og internasjonale prioriteringer?
 • Hvilke utfordringer er knyttet til bruk av digitale løsninger ved lokal (hovedsakelig norsk) håndtering av klimaendringene?

Det er forventet at stipendiaten særlig arbeider med problemstillinger fra det siste spørsmålet. Kandidaten vil imidlertid delta i alle arbeidspakker, bidra i datainnsamling og være med på å utvikle teori og metoder generelt.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor samfunnsvitenskapelige fag eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2020 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig. Det er også å foretrekke at du har tilstrekkelige ferdigheter i et skandinavisk språk ettersom mye dokumentasjonen/skriftlig data kun foreligger på norsk

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra bortsett fra utenlandsopphold i Sverige og/eller Nederland.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelsen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen