Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i risikostyring og samfunnsikkerhet

Søknadsfrist: 01.08.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og byplanlegging. Det er i dag 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP). Stillingen er ledig fra september 2020.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

PhD-prosjektets overordnede tema er "Kapasitetsløft tunnelsikkerhet – innovasjonsprosesser som kompetansehevende aktiviteter mellom akademia og industri".

Tunnelsikkerhet i Norge er et svært aktuelt tema, fordi tunnelutbygginger har blitt intensivert de siste 30 årene, tunnelenes sikkerhetstilstand varierer vesentlig og vi har erfart alvorlige hendelser som heldigvis ikke har medført drepte. KATS er et forsknings- og utviklingsprosjekt med sterk kopling til industri og virksomheter som jobber med tunnelsikkerhet. En svært viktig del av dette forskningsprosjektet er å bidra til at gode innovasjonsløsninger får utvikle seg til produkter som vil forbedre tunnelsikkerheten for norsk og internasjonal veg- og jernbaneinfrastruktur. Det er viktig at bærekraftige løsninger blir gitt betingelser for utvikling og at løsninger som ikke er fornuftige blir stoppet før det blir investert for mye i dem. PhD-prosjektet skal studere innovasjonsprosesser og avdekke hva som hemmer og fremmer disse prosessene.

Vi ønsker at forskningsprosjektet skal utfordre implementeringsteori. Tunnelsystemene må forstås som komplekse systemer, som er vanskelige å predikere med hensyn til funksjoner og betingelser som gir kritiske hendelser, som for eksempel branner i tunge kjøretøy. Implementeringsteori handler om å omsette teorier, aktiviteter, løsninger og strukturer i praksis, det vil si tunnelsikkerhetsarbeidet. Forskningen i phd-prosjektet forventes å gi et betydelig bidrag til hvordan ytelsen av innovasjonsløsninger kan analyseres, fortolkes og dokumenteres med hensyn til tunnelsikkerheten for brukerne av tunneler.

Søkere kan velge å forfølge én av følgende to vinklinger i sitt prosjektforslag:

Implementering av innovasjonsløsninger i tunnelsikkerhetsarbeidet som retter seg spesielt mot tunnelbrukernes helse

Velger du denne vinklingen skal prosjektskissen problematisere den helsefaglige delen ved tunnelsikkerhet, dvs se på hvordan mennesker involvert i kritiske hendelser i tunneler blir ivaretatt i krisen ut fra sine fysiske og kognitive forutsetninger. Vi forutsetter at prosjektet bygger på erfaringer fra helsefaglig forskning. Det innebærer at innovasjonsløsningene må ha en tydelig profil mot tunnelbrukernes helse, som faglig begrunnelse for tunnelsikkerhetseffekt.

eller

Innovasjonssystemet for tunnelsikkerhet og reguleringsteori

Velger du denne vinklingen skal prosjektskissen sette innovasjonssystemet for tunnelsikkerhet i sammenheng med reguleringsteori og praktisk implementering. Valg av sikkerhetsløsninger i tunneler er avhengig av mange faktorer. Sektorregelverk beskriver historisk anerkjente løsninger. Med innføring av ny teknologi i tunnelene, følger krav og anerkjente løsninger fra standarder og veiledninger. Risikovurderinger brukes for å vurdere avvik. Det norske vegnettet er del av et internasjonalt vegnett, der gjenkjenningseffekt vil være ønskelig. I tillegg ser vi at tunnelprosjekter utvikles over mange år gjennom et offentlig planleggingsregime, og når tunnelen er ferdig bygget kreves ofte tungt vedlikehold fra kompetente entreprenører. Mange forhold påvirker verdikjeder og veien fra idé til innovasjon innen tunnelsikkerhet. Dette forskningsprosjektet skal bidra til økt forståelse for dette systemet og bidra til at gode ideer faktisk blir innovasjoner.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Det er mange tema det kan arbeides med, men multidisipline/tverrfaglige prosjektbeskrivelser vil telle positivt i kandidatens favør. Prosjektforslagene skal være på ca. 5 sider. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen. Mal for prosjektskisse finner du her.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor samfunnssikkerhet, risikostyring, helsevitenskap eller innovasjonsforskning eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2020 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Det er en forutsetning at du har kjennskap til samferdselssektoren og funksjonsbasert regulering. Din teoretiske og praktiske kjennskap til tunnelsikkerhet og relasjonen til helse- eller reguleringsmessige utfordringer, samt erfaring fra innovasjonsprosesser vil bli vektlagt. Ved vurdering vil det også bli lagt vekt på ditt potensiale for forskning innenfor fagfeltet.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler og søkerens personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen vil bli vektlagt. Du må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ.

Du må kunne beherske engelsk og et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig. Prosjektet vil kreve tett samarbeid med skandinavisk industri og gjennomgang av historiske dokumenter skrevet på norsk. Det er en fordel med erfaring fra forskning og publisering av artikler og rapporter i vitenskapelige fora.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for tverrfaglig forskning
 • er nytenkende og kreativ, forstår innovasjonsprosesser
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har relevant erfaring

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen