LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i numerisk fluiddynamikk og borestrengmekanikk

Søknadsfrist: 09.03.2023

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet flere fagmiljø som er internasjonalt ledende. Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 500 ansatte fordelt på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, produksjon- og prosessteknologi, energiteknologi og batteriteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har nært samarbeid med relevant industri — da særlig innen petroleums- og batterisektoren. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 60 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i numerisk fluiddynamikk or borestrengmekanikk ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet, Institutt for energi og petroleumsteknologi. Stillingen er ledig fra 1. april 2023.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen er tilknyttet DigiWells, et senter for forskningsbasert innovasjon. Senteret er et samarbeid mellom NORCE Norwegian Research Centre, Universitetet i Stavanger, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen. Det er finansert av AkerBP, ConocoPhillips, Equinor, Lundin Energy, TotalEnergies, Vår Energi, Wintershall DEA og Forskningsrådet.

Forskningstema

Brønnboring utføres ved at man overfører vekt og dreiemoment til borekronen som er plassert nederst på en borestreng, mens væske sirkuleres gjennom brønnen for å holde hullet rent og for å smøre borestrengen. Krefter på borestrengen kan forårsake kombinasjoner av aksiell, torsjonell og lateral vibrasjon. Denne bevegelsen av borestrengen vil i tur påvirke væskestrømmen i ringrommet utenfor strengen, og kan skape lokal turbulens og betydelige sekundærstrømninger. Dette kan påvirke både lokalt trykktap, fordeling og transport av partikler i væsken, og viskøse dragkrefter på borestrengen.

Målet med dette prosjektet er å forbedre vår forståelse av fluiddynamikk og partikkeltransport med fokus på strømning i annulære ringrom, slik som det mellom borestreng og hullvegg. Prosjektet har også mål om styrke vår kunnskap om koblingen mellom vibrasjoner og væskestrømning. Prosjektet vil benytte beregningsbaserte metoder og teoretiske tilnærminger til problemstillingen, og vi vil undersøke blant annet effekter knyttet til viskositet, strømningsregime og hullinklinasjon på partikkeltransport og strengbevegelse. Den industrielle motivasjonen for prosjektet er behovet for å utvikle mer effektiv diagnostikk av borestrengvibrasjoner, og å muliggjøre kontroll av lateral bevegelse av borestreng gjennom et nytt, patentert nedihullsverktøy.

Mulige forskningsspørsmål som prosjektet kan adressere i en relativt tidlig fase og ved bruk av modell for beregningsbasert væskedynamikk (CFD) inkluderer:

 • I modeller for borestrengvibrasjon er gjerne viskøse dragkrefter på borestrengen antatt å være proporsjonale med kvadratet av borestrenghastigheten. Er dette en presis beskrivelse av disse dragkreftene ved bruk av relevante strømningsbetingelser og reologimodeller for boreslammet, og for ulike vibrasjonsmoder?
 • Når borestrengen roterer ved høy rotasjonshastighet, kan betydelige sekundærstrømninger genereres i ringrommet utenfor borestrengen, for eksempel i form av Taylorvirvler. Hvordan påvirker slike ustabiliteter de lokale trykktapene og partikkeltransporten? Og hva er nødvendige betingelser for å sette opp slike sekundærstrømninger i eksentriske ringrom og med relevante modeller boreslammets viskositet?
 • I hvilken grad kan disse effektene representeres ved bruk av enklere og reduserte modeller, og hvor lenge kan slike modeller ha prediktiv kraft fremover i tid uten kalibrering mot nye observasjoner?

Prosjektet vil fortrinnsvis være basert på beregningsbaserte metoder, så som endelig volum og/eller endelig element metoder for å løse de koblede ligningene. Prosjektet vil også bruke maskinlæringsmetoder for å utvikle reduserte modeller med potensiale for sanntidsanvendelse.

Forskningsprosjektet har flere akademiske og industrielle anvendelser, herunder studie av blodstrømning og tilsvarende medisinske anvendelser, væske-faststoff interaksjon i kjemi og prosessindustri, og grunnleggende forskning innen kontrollteori, ikkelineær dynamikk og kaotiske vibrasjoner.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor fysikk, matematikk, mekanikk eller beregningsbasert ingeniørfag (computational engineering) eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2023 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Vi ser etter kandidater med sterk akademisk bakgrunn innen anvendt matematikk, fysikk og beregningsbasert strømningsdynamikk.

Følgende kompetanse vektlegges:

 • bakgrunn innenfor fysikk og fluidmekanikk
 • bakgrunn innenfor numeriske metoder, så som endelig volum eller endelig element metoder
 • bakgrunn og erfaring med maskinlæring og datadrevet modellering
 • programmeringsbakgrunn og fortrinnsvis erfaring med high-performance computing

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) eller Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 501.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan høyer lønn vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til stillinger som stipendiat innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419., e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS