Stilling:

Stipendiat i markedsføring og strategi

Søknadsfrist 15. februar 2019

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Handelshøyskolen ved UiS tilbyr bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt rettsvitenskap. I tillegg tilbys master i økonomi og administrasjon (siviløkonomutdanning), regnskap og revisjon, erfarings-basert masterprogram rettet mot næringslivet (EMBA) samt forskerutdanning (PhD). Fakultetet legger til rette for utdanning, forskning og formidling innenfor en stor spennvidde av fag, som finans, markedsføring, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon, rettsvitenskap, strategi og økonomi. Universitetets Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap er organisatorisk plassert ved fakultetet. Pr i dag er omlag 80 ansatte og 1.200 studenter tilknyttet fakultetet.


Fra 1.1.2019 organiseres fakultetets faglige virksomhet i tre avdelinger; Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap og Avdeling for samfunnsøkonomi og finans. Fakultetet vil være matriseorganisert. Fagavdelingene, ledet av avdelingsleder, har ansvar for å bidra med emner og undervisning på tvers av de ulike studieprogrammene som på sin side har egne studieprogramledere.

Universitetet i Stavanger (UiS) har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i markedsføring og strategi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring.

Markedsførings- og strategigruppen er dedikert til fremragende forskning og undervisning. Den forskningsaktive gruppen, med doktorgrader fra internasjonalt anerkjente universiteter, har publisert i de ledende akademiske tidsskriftene innenfor markedsføring og strategi, herunder Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, International Journal of Research in Marketing, Journal of Retailing og Strategic Management Journal. Forskningen er sentrert rundt strategi og strategisk markedsføring, interorganisatoriske relasjoner, sosiale nettverk, innovasjon, utvikling og diffusjon av nye produkter, samt markedsanalyse.

Stillingen vil finansiere et PhD-prosjekt innenfor markedsføring og strategi. Den valgte kandidaten vil jobbe med et team av dedikerte veiledere, i nær kontakt med hele fakultetet og en større gruppe PhD-studenter.

Selv om PhD-prosjekt vil imøtekomme den valgte kandidatens forskningsinteresser og kvalifikasjoner, oppmuntrer vi spesielt til søknader fra kandidater som ønsker å forske på ett av følgende områder:

  • organisering og utvikling av innovasjonssprosjekter
  • kommersialisering av nye produkter og tjenester
  • organisering av midlertidige prosjektorganisasjoner
  • sosiale og organisatoriske nettverk
  • dynamikk i forretningsmodeller
  • markedsføring av innovasjonsplattformer

Søker bes sende inn et forslag til et mulig doktorgradsprosjekt som reflekterer ens forskningsinteresser.

Dette er en utdanningsstilling som vil gi lovende forskningstalenter anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen. Stillingen er ledig fra 1. august 2019.

Den som ansettes bør ha sterke analytiske ferdigheter (f.eks., bakgrunn fra markedsanalyse, økonomi, statistikk, matematikk, kvantitativ sosiologi), en femårig mastergrad med masteroppgave, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning. Kandidater som leverer masteroppgaven våren 2019 er også velkommen til å søke.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkers prosjektforslag, forskningens potensiale innenfor fagfeltet, samt personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig. For kandidater med stor arbeidskapasitet, og som er innforstått med at et doktorgradsløp er en krevende læringsprosess, utgjør stipendiatstillingen enestående muligheter til personlig- og faglig utvikling.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.515, stillingskode 1017, 449 400 kroner per år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse, som sikrer gode pensjonsytelser.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf. +47 51833701, e-post [email protected]

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på www.jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Prosjektforslag (maks 2000 ord), vitnemål, attester, publikasjonsliste og evt. annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk på stillingen