LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i ledelse

Søknadsfrist: 05.10.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.400 studenter og 210 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to.

Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole.


Norsk hotellhøgskole har utdannet ansvarlige ledere i 110 år. Vi tilbyr studier og driver forskning innenfor hotell-, reiselivs- og serviceledelse. Fra høsten 2023 planlegger vi å starte opp et nytt bachelorstudium i digital serviceledelse. Fagmiljøet er unikt og er det fremste forsknings- og kompetansesenter innenfor sine fagområder i Norden. Instituttet har godt samarbeid med næringslivet. Det er i dag om lag 30 ansatte og 550 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i ledelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet under veiledning av professor Rune Todnem By, førsteamanuensis Olga Gjerald og førsteamanuensis Lukasz Derdowski. Professor By er innehaver av UNESCO-professoratet i ledelse, nyskaping og fremtidskyndighet, og sjefredaktør i Journal of Change Management: Reframing Leadership and Organizational Practice.

Stillingen er ledig fra januar 2023.

Den som ansettes vil jobbe med et internasjonalt og tverrfaglig team av forskere ved UiS, og kan bli involvert i et større nettverk av internasjonale forskere innen ledelse, tjenestedesign og designtenkning. Dette nettverket inkluderer UNESCO-professoratet i ledelse, nyskaping og fremtidskyndighet; det bredere UNITWIN/ UNESCO Chair-programmet inkludert Futures Literacy-nettverket; og de nye samarbeidene med Leiden Leadership Center (Leiden University, Nederland), og Center for Leadership, Ethics and Organization (Queen's University Belfast, Storbritannia).

Det tilrettelegges for samhandling med praktikere gjennom det nyetablerte regionale nettverket "Strategisk design og ledelse" som for tiden består av 26 offentlige, private og frivillige strategiske partnere som arbeider for å definere organisatoriske og samfunnsmessige problemer og løsninger gjennom designtenkning og samskaping.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning. Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, og tilknyttes Norsk hotellhøgskole, en skole med 110 års ledelsesutviklingserfaring. Utdanningen omfatter relevante emner til om lag seks måneders studier, en avhandling basert på selvstendig forskning (inkludert artikler publisert som en del av avhandlingen), deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, relevant faglig kommunikasjon, prøveforelesning, samt disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Forskningstema

Stipendiatet i ledelse er tilknyttet UNESCO-professoratet i ledelse, nyskaping og fremtidskyndighet. For mer informasjon se våre websider

Hovedmålet med forskningsprogrammet er å bidra til videreutvikling av en integrerende ledelseontologi (se for eksempel DAC-ontologien som publisert av Drath et al., 2008, og PAC-ontologien som publisert av By, 2021) med et bestemt fokus på lederkultur, bestående av individuell og kollektiv ledelsesforståelse, samt ledelsespraksis.

Prosjektet har to delmål:

 • Å bidra til omformingen av ledelse teori og praksis som en prosess gjennom å utforske/teste/validere Telos Leadership Lens (TLL) (By, 2021) som antyder at
  • ledelse er et ansvar for de mange, ikke et privilegium for de få
  • ledelse er den kollektive streben etter å levere på formål
  • ledelsesformål bør styres av interne goder (som for eksempel FNs bærekraftsmål)
 • Å anvende designtenkning, så vel som eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle forskningsdesign i en ledelseskontekst.

Referanser:

 • By, R.T. (2021). Leadership: In Pursuit of Purpose. Journal of Change Management: Reframing Leadership and Organizational Practice, 21(1): 30-44.
 • Drath, W.H., McCauley, C.D., Palus, C.J. and Van Velsor, E. (2008). Direction, alignment, commitment: Toward a more integrative ontology of leadership. The Leadership Quarterly, 19(2008): 635-653.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse (3 - 5 sider) for et doktorgradsprosjekt innenfor forskningstemaet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet. Mal for prosjektskisse finner du her.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor samfunnsvitenskap eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) eller Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 501.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi anser mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til stillinger som stipendiat innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder Trude Furunes, tlf 51 83 37 62, e-post: [email protected] eller til
 • Professor Rune Todnem By , tlf: .51 83 44 91, e-post: rune.t.by@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Christina Storm, tlf: 51 83 17 53, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS