Stilling:

Stipendiat i finans

Søknadsfrist 15. februar 2019

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Handelshøyskolen ved UiS tilbyr bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt rettsvitenskap. I tillegg tilbys master i økonomi og administrasjon (siviløkonomutdanning), regnskap og revisjon, erfarings-basert masterprogram rettet mot næringslivet (EMBA) samt forskerutdanning (PhD). Fakultetet legger til rette for utdanning, forskning og formidling innenfor en stor spennvidde av fag, som finans, markedsføring, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon, rettsvitenskap, strategi og økonomi. Universitetets Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap er organisatorisk plassert ved fakultetet. Pr i dag er omlag 80 ansatte og 1.200 studenter tilknyttet fakultetet.


Fra 1.1.2019 organiseres fakultetets faglige virksomhet i tre avdelinger; Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap og Avdeling for samfunnsøkonomi og finans. Fakultetet vil være matriseorganisert. Fagavdelingene, ledet av avdelingsleder, har ansvar for å bidra med emner og undervisning på tvers av de ulike studieprogrammene som på sin side har egne studieprogramledere.

Universitetet i Stavanger søker etter stipendiat i finans til Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for samfunnsøkonomi og finans.

Stipendiatstillingen vil finansiere et PhD-prosjekt innenfor fagfeltet finans.Prosjektet bør være innenfor forskningsfelt hvor Handelshøgskolen ved UiS har spesialkompetanse. Eksempler på slike forskningsfelt er

  • energimarkeder
  • finansmarkeder / likviditet / mikro-struktur
  • eksperimentell finans / adferdsfinans
  • empirisk «asset pricing»

Søker bes legge ved et forslag til mulig doktorgradsprosjekt innenfor et av disse forskningsfeltene.

Dette er utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskertalenter anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen. Stillingen er ledige fra 1. august 2019.

Den som ansettes må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor aktuelt fagområde, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning. Kandidater som leverer masteroppgaven våren 2019 er også velkommen til å søke.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkers prosjektforslag, potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig. For kandidater med stor arbeidskapasitet, og som er innforstått med at et doktorgradsløp er en krevende læringsprosess, utgjør stipendiatstillingen enestående muligheter til personlig- og faglig utvikling.

Stillingen anses som viktige rekrutteringsstillinger til vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf +47 51833701, epost [email protected]

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdene og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på www.jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Prosjektforslag (maks 2000 ord), vitnemål, attester, publikasjonsliste og evt. annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk på stillingen