Stilling:

Stipendiat i datadrevet tilnærming til boring og brønn

Søknadsfrist 7. februar 2019

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, naturgassteknologi, petroleumsteknologi, og energiteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og oljeindustrien har instituttet etablert samarbeid om forskning. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i datadrevet tilnærming til boring og brønnved Institutt for energi- og petroleumsteknologi.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen. Stillingen er ledig fra mars 2019.

Området for PhD –stillingen er digitalisering, automatisering og optimalisering av boring. Målet med prosjektet er å utvikle digitale teknologier for å forbedre boreaktiviteten, boreautomatisering og optimalisering, som inkluderer datahåndtering (innsamling, kvalitetskontroll, lagring, visualisering), dataanalyse og tolkning, dataintegrasjon og datasikkerhet. Prosjektet vil vurdere forskning studier, inkludert boredatabehandling, boredatabaseutvikling, boredataanalyse, modellering og simuleringer, boringsoptimaliseringer, borehendelse gjenkjenning og beslutningsstøtte.

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor datavitenskap, programvareutvikling, matematikk eller petroleum teknologi, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Videre vil det bli lagt vekt på at kandidaten har kompetanse i en eller flere av følgende områder:

  • Solid kunnskap i modellering og numeriske simuleringer
  • Soild programmeringsferdigheter (Matlab, Python, C#, Hadoop, Spark, R)
  • Solid kunnskap i databasehåndtering
  • Solid kunnskap i maskinlæring og datautvinning
  • Solid kunnskap i datadrevne metoder
  • God kunnskap i lineær og ikke-lineær programmering for optimaliseringsproblemer
  • God kunnskap i boring og brønnmodeller og applikasjoner

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449 400 bto pr år.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf +4751831419, epost [email protected].

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk på stillingen