Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i bore- og brønnteknologi - SafeRock prosjektet

Søknadsfrist: 06.04.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i bore- og brønnteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi.

Stillingen er ledig fra 1. mai 2020.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, naturgassteknologi, petroleumsteknologi, og energiteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og oljeindustrien har instituttet etablert samarbeid om forskning. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen er eksternt finansiert gjennom SafeRock prosjektet.

Prosjektbeskrivelse:Portlandsement er per i dag det mest brukte materialet for soneisolering og permanent plugging av brønner. Til tross for at Portlandsement har mange gode egenskaper i en barrierekontekst, så jobbes det med å finne løsninger som er enda mer bestandige over tid og som har lavere CO2-utslipp i produksjonsfasen. Materialer som kan være konkurransedyktige alternativer til Portlandsement er resiner, ukonsoliderte sandblandinger, ekspanderbar sement, geopolymerer, vismutlegeringer og termittbaserte løsninger. Blant de nevnte alternativene så har UiS spesielt god kjennskap til geopolymerteknologi. Dette forskningsprosjektet vil vurdere effekten av tilsetningsstoffer i geopolymerer under nedihullsbetingelser i en brønn. Prosjektet er en del av et forskningsprosjekt som er finansiert av flere oljeselskaper og det forventes at forskningsarbeidet gjennomføres i tett dialog med industripartnerne i prosjektet.

Noen av problemstillingene er forskningsprosjektet er:

 • Utvikling av tilsetningsstoffer for å kontrollere settetiden til geopolymerer ved nedihullsbetingelser.
 • Utvikling av tilsetningsstoffer som reduserer tettheten til geopolymerblandingen.
 • Evaluering av pumpetid og reologi som en funksjon av tilsetningsstoffer.
 • Evaluering av styrke, permeabilitet og volumendringer som en funksjon av tilsetningstoffer.
 • Evaluering av langtidseffektene som tilsetningsstoffene gir.
 • Studere effekter av forurensing av geopolymerblandingen.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor petroleumsteknologi eller uorganisk kjemi eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2020 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Det er ønskelig at du har bakgrunn i uorganisk kjemi, brønnsementering og erfaring med laboratoriearbeid.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen