LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Rådgiver innen datahåndtering / forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 10.10.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt Filiorum – Senter for barnehageforskning. Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.000 studenter og 320 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som rådgiver innenfor datahåndtering/forskningsadministrasjon ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, fakultetsadministrasjonen dedikert til Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret).

Stillingen er tilknyttet, og eksternt finansiert med midler til Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims). Forskningssenteret SpedAims er nyopprettet og er finansiert av Norges Forskningsråd, i første omgang for en femårsperiode. Senteret er underlagt Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og har fire partnerorganisasjoner; Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Nord Universitetet og Universitetet i Bergen. Hovedformålet til senteret er å utvikle kvaliteten på forskning om spesialpedagogikk og inkludering, og å formidle forskning av høy kvalitet til praksisfeltet, brukerorganisasjoner, beslutningstakere og allmenheten. SpedAims har høye ambisjoner både når det gjelder forskning og formidling.

Lesesenteret vil ha et særlig ansvar for gjennomføring av en longitudinell studie samt en RCT. Den som ansettes vil ha et hovedansvar for å ivareta og forvalte innsamlede data i prosjektet, i tett samarbeid med forskningssenterets ledelse. Kontorsjef er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.

Hovedoppgaver

 • håndtere, vedlikeholde og kvalitetssikre komplekse datasett
 • ivareta datakuratoroppdrag (datamanager), spesielt i forbindelse med prosjekter innen tjenester for sensitive data (TSD)
 • håndtere ulike dataverktøy, Excel, SurveyXact/Nettskjema, TSD, SPSS, Python eller annen statistisk programvare mm.
 • planlegge og gjennomføre datainnsamlinger, og ha ansvar for de administrative oppgavene en datainnsamling innebærer
 • bistå arbeid med kontrakter, samtykkehåndtering, rapportering, rekruttering og opplæring av forskningsassistenter mm.
 • utarbeide og ivareta rutiner og protokoller for datahåndtering i samarbeid med senterets ledelse
 • besvare og følge opp problemstillinger knyttet til personvernsikkerhet og GDPR
 • ivareta andre forskningsadministrative oppgaver i forskningssenteret, i samarbeid med kontorsjef, og senterets deltakere

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • erfaring med datahåndtering, forskningsadministrasjon og/eller programmering
 • god kompetanse innen dataadministrative programmer, herunder Excel, SurveyXact/Nettskjema, SPSS, Python eller annen statistisk programvare
 • gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at du:

 • har erfaring med kvantitative datainnsamlinger, og trives med metode, datatabeller og programmering
 • er systematisk og har relevant erfaring fra administrativt arbeid
 • har gode samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide selvstendig, effektivt og systematisk
 • har kunnskap eller interesse innen arbeid knyttet til personvern
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • er løsningsorientert og tar ansvar for gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 516.000-615.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Kontorsjef Joachim Kolnes Andersen (Lesesenteret), tlf: 51833541 / 48106033 e-post: [email protected], eller
 • Leder for forskningssenteret Monica Melby-Lervåg (UiO), tlf: 22 85 81 38, epost: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf: 51 83 31 49, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS