Stilling:

Rådgiver (Fakultet for utøvende kunstfag)

Søknadsfrist 3. mars 2019


Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utøvende kunstfag (UK) tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og ca. 65 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdirigering, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. UK er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogrammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er UK også en profilert kulturaktør i regionen.


UK er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som rådgiver ved Fakultetsadministrasjonen, Fakultet for utøvende kunstfag. Stillingen er ledig snarest.

Rådgiveren samarbeider nært med fakultetets ledelse, og har ansvaret for utvikling og organisering av fakultetets studietilbud sammen med fakultetsdirektør og prodekan for utdanning. Dette innebærer ansvaret for koordineringen av fakultetets studieadministrasjon.

Ansvarsområder:

 • Studieporteføljeforvaltning og –utvikling
 • Akkreditering av studieprogrammene
 • Utvikling av læringsmiljø og kvalitet i utdanningene
 • Administrativ koordinering av fakultetets studieadministrasjon.

Det er ønskelig at den som ansettes har følgende kvalifikasjoner:

 • utdanning på mastergradsnivå. Dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • kjennskap til og forståelse av fakultetets fagområder og sektoren
 • erfaring med saksbehandling og studieadministrasjon innen sektoren
 • god kompetanse innenfor FS, DBH
 • gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Videre vil det bli lagt vekt på at den som ansettes:

 • er ansvarsbevisst
 • har stor arbeidskapasitet og er systematisk og effektiv
 • er innstilt på perioder med stort arbeidspress
 • er analytisk, resultat- og løsningsorientert.
 • selvstendighet, initiativ, samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Nøyaktighet og orden.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver.
 • lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.500 kode 1434 rådgiver, kr 480.000 - 576.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår
 • Hjem-jobb-hjem
 • Trening i arbeidstiden

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf 5183 3525, epost [email protected]

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved fakultetsadministrasjonen, Fakultet for utøvende kunstfag.
 • fakultetsdirektør er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

2. Ansvarsområde

 • Studieporteføljeforvaltning og –utvikling
 • Akkreditering av studieprogrammene
 • Utvikling av læringsmiljø og kvalitet i utdanningene
 • Administrativ koordinering av fakultetets studieadministrasjon.

3. Arbeidsoppgaver

 • Utføre studieadministrative funksjoner i samsvar med lover, forskrifter og reglement innen saksfeltet.
 • Ansvar for fakultetets studieadministrative arbeid, herunder undervisningsplanlegging og internasjonalisering av studietilbudet foruten ulike utrednings- og rådgivningsoppgaver innen studiefeltet.
 • Tilrettelegging, planlegging og koordinering av fakultetets studievirksomhet, samt å ta initiativ til intern evaluering av studiekvalitet og kapasitet innen fakultetets studietilbud i samarbeid med fakultetsdirektør og prodekan for utdanning.
 • Innhente relevant beslutningsgrunnlag knyttet til opptakstall, gjennomstrømning etc.
 • Delta i vurdering og oppfølging av fakultetets samlede studieportefølje med utgangspunkt i universitetets retningslinjer og studieporteføljemodell, i nært samarbeid med prodekan for utdanning.
 • Koordinere og delta i gjennomføring og kvalitetssikring av program- og emnerevisjoner (Kvalitetskoordinator).
 • Delta i arbeidet med akkreditering og reakkreditering av fakultetets studieprogrammer.
 • Delta i arbeidet med utvikling og vedlikehold av engelskspråklige studieprogram og standardiserte emnepakker innenfor studieprogrammene.
 • Delta i dimensjonering av opptaksrammer og studieplasser.
 • Drift og oppfølging av det systematiske kvalitetsutviklingsarbeidet og kvalitetssystemet ved enheten.
 • Gjennomføre og følge opp studentevalueringer / evalueringer av studiekvalitet og læringsmiljø ved enheten.
 • Iverksette og følge opp tiltak for utvikling av studentenes læringsmiljø.
 • Koordinere og delta i oppfølging av Studiebarometeret.
 • Sekretærfunksjon for studieprogramutvalget og for utvalg som har studiekvalitet og læringsmiljø i sitt mandat.
 • Utrede og forberede saker ved fakultetet.
 • Bidra til samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av enheter.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Søk stillingen