Stilling:

Simulatortekniker

Søknadsfrist 15. august 2018

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Stillingen er en fast heltidsstilling formelt knyttet til Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering. I det daglige er arbeidsoppgavene tilknyttet Institutt for maritime studier (IMS), og den ansatte har ansvar for å vedlikeholde og drifte simulatorparken til IMS. Den som tilsettes i stillingen jobber tett sammen med fagansatte ved IMS, samt instituttledelse ved IMS, IT-seksjonen og leverandører. Simulatorteknikeren har ansvar for å drifte og vedlikeholde simulatorparken, utviklingsarbeid i samarbeid med de faglig ansatte, simulatorfaglig og teknisk støtte ifm opplæring av studenter/kursdeltakere, brukerstøtte ved utleie av simulatorutstyr, opplæring av simulatorparkens brukere, arrangementsstøtte ved arrangement på simulatorsenteret, bidra i innkjøpsprosesser, kontakt med og oppfølging av leverandører og eksterne samarbeidspartnere og leietakere, m.m. I tillegg kan andre arbeidsoppgaver innen Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering være aktuelle og Institutt for maritime studier.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Drift, vedlikehold og videreutvikling av simulatorutstyret til IMS
 • Renhold av simulatorutstyr, samt enkelte driftsoppgaver på simulatorsenteret
 • Kontakt med og oppfølging av leverandører og eksterne samarbeidspartnere
 • Kontakt med og oppfølging av leietakere, herunder også brukerstøtte og nødvendig opplæring
 • I samarbeid med fagansatte legge til rette for god opplæring av studenter og kursdeltakere, herunder brukerstøtte og nødvendig opplæring, samt bidrag i utforming av oppgaver

Kvalifikasjoner (krav til stillingen):

 • Relevant fagbrev eller høgskoleutdanning innenfor IKT- eller Service-/Dataelektronikerfaget, og relevant erfaring.
 • Erfaring fra arbeid med maritim IT/maritim elektronikk
 • Kjennskap til og erfaring med navigasjonsinstrumenter
 • Erfaring fra prosjektarbeid/-ledelse i maritim næring/utdanning

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Interesse og forståelse for det maritime brukerperspektivet
 • Interesse for utvikling av systemer/brukeropplevelse
 • Kunnskap om og interesse for spesiell programvare og lettere programmering

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Ryddig og strukturert
 • Evne til å kommunisere med andre - både med og uten teknisk simulatorkompetanse
 • Selvstendig

Språkkunnskaper: Arbeidsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

Stillingen som Simulatortekniker er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1091 Tekniker/1085 Avdelingsingeniør. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten
 • Muligheter for trening i arbeidstida
 • Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader

Hvordan søke på stillingen?Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger.

Generell informasjon:Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

Søk stillingen