Stilling:

Programkoordinator Institutt for maritime studier

Søknadsfrist 2. oktober 2018

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.


HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Stillingen er en ettårig prosjektstilling knyttet til Institutt for maritime studier (IMS), og den som tilsettes i stillingen jobber tett sammen med instituttleder, studiekonsulent og fagansatte ved IMS. Programkoordinator har ansvar for oppfølging av studieprogram og emner, inkludert faglig oppfølging av studentkullene. I koordineringsansvaret ligger kvalitetssikring, koordinering av timeplan, pensumlister, bestilling av kontrakter, arrangementsstøtte, koordinering av felles rekrutteringsprosess, semesterstart, studentrekruttering, m.m. Stillingen ivaretar også HVLs ansvar for delprosjektledelse i MARKOM2020, samt konkrete tiltak knyttet til bl.a. Master of Maritime Operations, utredning av femårig maritim utdanning, m.fl.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

- Programkoordinator nautikk: Oppfølging og drift av studieprogrammet

- Programkoordinator nautikk Y-vei: Oppfølging og drift av studieprogrammet

- Programkoordinator Master of Maritime Operations: Oppfølging og drift av studieprogrammet, inkludert samarbeid med den tyske partneren for programmet

- Delprosjektledelse MARKOM2020

- Ansvar for diverse oppgaver knyttet til spesifikke MARKOM2020-tiltak i regi av HVL

Kvalifikasjoner:

- Relevant mastergrad

- Erfaring fra utdanningsledelse og studentoppfølging

- Erfaring fra og svært god kjennskap til maritim utdanning

- Erfaring fra prosjektledelse innenfor maritim utdanning/næring

- Erfaring med og god kjennskap til faglige- og administrative rammer i UH-sektoren generelt og i maritim utdanning spesielt

- Erfaring fra arbeid i UH-sektoren knyttet til opptak, rekruttering, e.l.

Personlige egenskaper:

- Gode samarbeidsevner

- Ryddig

- Strukturert

- Selvstendig og initiativrik

Vi tilbyr:

Stillingen som Programkoordinator er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1008, høgskolelektor. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

- Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

- Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling

- Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten

- Muligheter for trening i arbeidstida

- Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.Hjemmeside

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

Instituttleder ved Institutt for maritime studier: Johanne Marie Trovåg, +47 52 70 27 29.

Søk stillingen