Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Rådgiver / Seniorrådgiver (Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering)

Søknadsfrist: 12.05.2019

Om stillingen

Ved Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering, som ledes av viserektor for forskning, er det ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver fra 01.09.19. Stillingen er knyttet til Seksjon for forskning og innovasjon som i dag har 12 medarbeidere. Nærmeste overordnede leder er seksjonssjef, men stillingen vil også bidra inn i avdelingens ansvarsomåder. Stillingen er tillagt både løpende administrative oppgaver, saksbehandling og interne utviklingsprosjekter i seksjonen og for viserektor. Det må påregnes reisevirksomhet mellom studiestedene. Arbeidssted er fortrinnsvis Porsgrunn, men et annet Campus kan avtales ved behov.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.

Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Forskningsavdelingen har ansvar for tjenester som gir økt kvalitet i forskningsaktivitetene ved universitetet. De viktigste områdene er ekstern finansiering fra regionale, nasjonale og internasjonal finansieringskilder, mobilisere til økt strategisk internasjonalt samarbeid og mobilitet, utnyttelse av USNs forskningsresultater for verdiskaping i regionen, sikre god forvaltning av forskningsetikk og håndtering av forskningsdata, stimulere til åpen tilgang av publikasjoner av høy kvalitet, og legge gode rammer for våre forskerutdanninger. Stillingen som utlyses er spesielt rettet mot avdelingens forvaltningsområder, herunder avtalerinngåelser med samarbeidspartnere, immateriell rettigheter, forskningetikk og forskerutdanning. Kandidaten vil inngå i relevante team etablert i avdelingen.

Aktuelle arbeidsoppgaver

For at USN skal bidra til økt verdiskaping i regionen arbeides det aktivt med å motivere til at flere kunnskaps- og forskningsbaserte idéer ved USN blir realisert og tatt i bruk. Sentrale områder er å gi støtte i utarbeidelse og kvalitetssikring av avtaler, ivareta immaterielle rettigheter, patentering, igangsette kommersialiseringsprosjekter og styrke arbeidet med Technology Transfer Office (TTO) - funksjon ved USN.

Forskningsseksjonen jobber med forskningsutdanningsspørsmål av fakultetsovergripende karakter som kvalitetssikring av forskerutdanning, utvikling av fellesrutiner og kurs i samarbeid med andre avdelinger, rådgiving, rapportering og koordinering. Dette arbeidet ønskes forsterket gjennom denne stillingen.

Stillingen vil vektlegge arbeidet med å gi bistand og kvalitetssikring i kontraksforhandlinger og avtaleinngåelse med samarbeidspartnere. Avhengig av kompetanse hos kandidat og organisasjonens behov for kapasitet i å forvalte avdelingens oppgaver, vil stillingen også ha viktige arbeidsoppgaver innen forskerutdanning og forskningsetikk. Løpende administrative oppgaver, saksbehandling og interne utviklingsprosjekter i seksjonen og for viserektor FoUI er også tillagt stillingen. Det pågår et løpende omstillingsarbeid som kan få innvirkning på stillingens innhold, ansvar- og arbeidsområder.

Kvalifikasjoner

Det søkes etter en person med juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap eller tilsvarende og med relevant praksis. Annen masterutdanning med særlig relevant praksis kan også komme i betraktning.

Relevant erfaring, god kunnskap om forvaltningsrett, immateriellrett og kjennskap til det norske utdanningssystemet er en fordel. Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne, og kunne kommunisere flytende skriftlig og muntlig på norsk eller et av de andre skandinaviske språkene i tillegg til engelsk.

 • Erfaring med kontraktsarbeid inn mot nasjonale og internasjonale programmer og virkemidller vil vektlegges.
 • Det er en fordel med kjennskap til forskningsvirksomhet og forskningsadministrasjon innenfor UH-sektoren, herunder samarbeid med næringslivet og/eller offentlig sektor.
 • Aktuelle kandidater bør ha evne til å arbeide strategisk og utviklingsrettet.
 • Erfaring med forvaltningsoppgaver og større utviklings- og prosessarbeid innen relevante områder for denne stillingen vil vektlegges.
 • Stillingens oppgaver innebærer bred kontakt med universitetets forskningsmiljøer og samarbeidspartnere. Den som skal tiltre stillingen må være innstilt på å arbeide selvstendig innen sitt arbeidsområde, men må også være samarbeidsorientert og kunne jobbe i team.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik
 • Nøyaktig
 • Serviceorientert
 • Strukturert og sytstematisk
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse - www.spk.no

Lønn og vilkår

Stilling som rådgiver (stillingskode 1434) lønnes fra kr. 480 600 til kr. 597 400 (lønnstrinn 55 – 67). Lønnsplassering etter erfaring og kompetanse. I særlige tilfeller kan noe høyere lønn vurderes. For særlig kvalifiserte søkere kan stillingskode som seniorrådgiver (1364) vurderes. Seniorrådgiver lønnes fra kr. 524 200 til kr. 695 500 (lønnstrinn 60 – 75). Fra lønnen trekkes pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Thomas Slagsvold, Seksjon for forskning og innovasjon, E-post: [email protected], telefon: 31 00 92 60 / 920 28 334
 • Viserktor Jarle T. Bjerkholt, Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering, E-post: [email protected], telefon: 35 57 50 07 / 974 17 668

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen