Stilling:

Rådgiver / Seniorrådgiver HR

Søknadsfrist 19. november 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vi søker erfaren HR-medarbeider til vikariat i vår HR-stab.

Om stillingen

Vikariatet har varighet til august 2020.

Stillingen inngår i HR-stab. HR-stab består i dag av 7 medarbeidere og rapporterer til HR-direktør. Sammen med lønnsseksjonen utgjør HR-stab den sentrale HR-avdelingen ved Høgskolen i Innlandet (HINN). I tillegg til sentral HR-avdeling har HINN HR-medarbeidere ansatt på fakultet, som inngår i HR-direktørens fagmatrise. HR-direktør har gjennomgående fagansvar for alt HR-arbeid i HINN og fagansvaret organiseres i i fagansvarslinjer og fagteam, ledet av HR-stab.

HR-stab har ansvar for å ivareta den sentrale arbeidsgiverfunksjonen på vegne av rektor. Arbeidsoppgavene i HR-staben omfatter arbeid med HR-strategi, utvikling og implementering av gjennomgående politikk, retningslinjer og rutiner. Videre ivaretar staben spesialistfunksjoner innenfor HR-området og ivaretar blant annet sentrale organ innenfor HR-området som f.eks. ansettelsesorgan, medbestemmelsesorgan og hovedarbeidsmiljøutvalg. HR-stab utøver organisasjons-, leder- og medarbeiderstøtte til høgskoleledelsen og høgskoleadministrasjonens fellesledd, herunder forvaltnings- og driftsoppgaver. Staben bistår også fakulteter og institutter i HR-arbeid som krever større grad av spesialistkompetanse.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

 • Rådgivning/veiledning
 • Saksbehandling
 • Være pådriver og støttespiller for ledere i løpende HR-oppgaver
 • Saksbehandling
 • Bidra i omstilling og organisasjonsutvikling, herunder prosessforbedring og digitalisering
 • Fagansvar for nærmere definerte HR-områder. For den utlyste stillingene vil internkommunikasjon være et sentralt ansvarsområde. Stillingen kan også bli tillagt særlig ansvar for vårt arbeid med likestilling, likeverd og mangfold.
 • Bidra i videreutvikling av HINNs HR-strategiske arbeid innenfor relevante fagområder
 • Lede/delta i arbeids-/prosjektgrupper, for eksempel knyttet til utvikling av arbeidsprosesser

Stillingen innebærer stor grad av selvstendighet og forventes å kunne levere utredningsarbeid og fullført saksbehandling. Det vil også være aktuelt å tillegge stillingen fagansvar og ansvar for å lede fagteam som involverer medarbeidere innenfor HR-matrisen, også på tvers av fagområder.

Høgskoleadministrasjonen er lokalisert på Lillehammer og Elverum. Hovedarbeidssted avklares med den som ansettes. Det må påregnes noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder.

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole på mastergradsnivå. Særlig relevant erfaring kan delvis kompensere for utdanningskravet
 • Den som ansettes bør ha erfaring fra utviklingsarbeid innenfor HR-området fra komplekse virksomheter og vise god forståelse for HRs rolle i virksomheten
 • For den utlyste stillingene er det særlig ønskelig med kompetanse/erfaring fra ett eller flere av følgende områder: Internkommunikasjon på HR-området; organisasjonsutvikling; arbeid med utvikling og forbedring av arbeidsprosesser; arbeid med likestilling, likeverd og mangfold
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk
 • God forståelse for, og ferdigheter i, bruk av IKT-verktøy

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i team
 • Selvstendig og fleksibel
 • Løsningsorientert
 • Godt humør
 • Serviceinnstilt

Den som tilsettes skal inngå i et tverrfaglig HR-team som skal jobbe tett sammen. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Høgskolen tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver ved en høgskole med høye ambisjoner
 • Muligheten for å være med på å utvikle en høgskole mot universitet sammen med engasjerte kollegaer.
 • Godt arbeidsmiljø og gode velferdsordninger
 • Stillingene lønnes og innplasseres som rådgiver (stillingskode 1434) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som blant annet gir gode pensjons og forsikringsordninger.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved Høgskolen i Innlandet å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges ved behov for personer med redusert funksjonsevne.

Ønske om unntak fra offentlig søkerliste må grunngis. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at dette ikke gjøres. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan imøtekomme ønsket om unntak (jf. off.loven § 25).

Kontakt

Søk på stillingen