Stilling:

Førstekonsulent ved Institutt for psykologi

Søknadsfrist 22. august 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak.

Ved Det Helsevitenskapelige fakultet, Institutt for psykologi er det ledig en fast stilling som førstekonsulent (1408). Institutt for psykologi (IPS) er ett av 8 institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak). Helsefak er universitetets største fakultet med om lag 800 ansatte og 2500 studenter, og har en svært omfattende portefølje av studieprogram innen fagområdene medisin, medisinsk biologi, farmasi, helsefag, odontologi, samfunnsmedisin, klinisk medisin og psykologi, deriblant profesjonsutdanninger. Institutt for psykologi tilbyr blant annet profesjonsstudium i psykologi, som et av fire breddeuniversiteter i Norge.

Ansvar og arbeidsoppgaver

I forbindelse med praksisundervisning av studenter på profesjonsstudiet drifter IPS egen klinikk. I klinikken utlyses det nå fast stilling som administrativ koordinator med ansvar for den administrative driften av Psykologisk klinikk. Arbeidsoppgaver omfatter ansvar for inntaksprosedyrer, elektronisk journalsystem og andre pasientadministrative rutiner ved studentklinikken. En viktig oppgave er bl.a. koordinering av den daglige kliniske driften. Stillingen innebærer også praktisk opplæring av psykologistudenter i administrative rutiner ved klinikken, herunder bruk av elektronisk journalsystem, audiovisuelt utstyr, rombooking og journal/rapportskriving. Deltakelse i datainnsamling og koordinering av kliniske forskningsprosjekter ved instituttet vil også omfattes av stillingen. Det vil også være aktuelt med generell saksbehandling og ansvar for utredning av enkeltsaker. Stillingen vil inngå i instituttets samlede administrasjon og vil også kunne tillegges andre arbeidsoppgaver som ligger innenfor det samlede arbeidsområdet ved IPS.

UiT Norges arktiske universitet er inne i en endringsprosess i organisasjonsstrukturen. Endring av innhold i stillingen og organisatorisk tilhørighet må av den grunn påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves akademisk utdanning på minimum bachelornivå innen relevant fagområde og meget god fremstillingsevne i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Relevant praksis (kjennskap til og erfaring med journalsystem og andre administrative systemer som arkivsystemer og regnskapssystemer, datasikkerhet, samt erfaring med pasientkontakt) vil bli vektlagt. Erfaring som helsesekretær og fra offentlig saksbehandling, fortrinnsvis innen UH-/eller sykehussektoren er en fordel, samt kjennskap til UiTs IKT-systemer som for eksempel ePhorte, Felles studentsystem (FS), Timeplanlegging (TP) m.m.

Stillingen krever høy grad av selvstendighet og stor arbeidskapasitet. Vedkommende må kunne organisere eget arbeidsfelt og jobbe systematisk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på: www.jobbnorge.no og skal inneholde:

• søknadsbrev

• elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)

• 2-3 referanser med kontaktinformasjon

• vitnemål og attester

Søkere som blir invitert til intervju, må ta med originale vitnemål og attester.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og vil forsøke å legge arbeidsforholdene til rette for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen