Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Professor i spesialpedagogikk / pedagogisk psykologi / helsepsykologi / helsefremming

Søknadsfrist: 20.05.2019

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter professor i spesialpedagogikk / pedagogisk psykologi / helsepsykologi / helsefremming.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) inngår i Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Senteret er et landsdekkende senter, ett av elleve nasjonale sentre innen utdanning. Læringsmiljøsenteret bistår nasjonale utdanningsmyndigheter i arbeidet med å realisere nasjonal utdanningspolitikk. I tillegg jobber senteret med egeninitierte oppgaver innenfor forskning og utvikling, kompetanseutvikling for barnehager og skoler, samt undervisning og veiledning ved universitetet. Læringsmiljøsenterets visjon er å være en nasjonal drivkraft for å fremme trygge og gode læringsmiljø i barnehage og skole. Senteret har to avdelinger; en i Stavanger og en i Porsgrunn. Det er i dag 95 ansatte tilknyttet senteret.

Tematikken for stillingen er psykisk helse og livsmestring i barnehage og skole.

Professoratet er knyttet til senterets forsking, undervisning og oppdragsvirksomhet innenfor psykisk helse og livsmestring i barnehage og skole. Stillingen inngår i senterets FoU strategi og langsiktige faglige målsetting. Den som ansettes skal bidra i forsking, undervisning og oppdragsvirksomhet som styrker og utvikler senterets tjenestetilbud. Arbeidsoppgavene vil være undervisning og veiledning i senterets undervisningsoppdrag for universitetet.

Videre knyttes stillingen til sentrets forskings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med praksisfeltet. Styrking av samarbeidet med nasjonale og internasjonale institusjoner om forsking i tilknytning til psykisk helse og livsmestring, samt veiledning av prosjektmedarbeidere inngår i stillingen.

I første rekke vil stillingen omfatte områder som utvikling, implementering og utprøving av innsatser for å fremme livsmestring og psykisk helse i barnehage og skole.

Stillingen vil også kunne omfatte undervisning på fakultetets phd-programmer. I universitetets forskningsstrategi legges det vekt på å knytte studenter til forskingsprosjekt og gi tilhørende veiledning.

Den som ansettes vil også lede an i utvikling og bruk av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utvikling.

Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forsker personale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for professor.

Fagmiljø

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Læringsmiljøsenteret. Senteret inngår i Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter professor med vitenskapelig kompetanse på høyt nivå i samsvar med etablerte standarder for professorkompetanse innenfor fagområdet.

Søkere med særlig kompetanse innenfor hvordan barnehager og skoler kan arbeide for å fremme sosial og emosjonell kompetanse, psykisk helse og livsmestring foretrekkes, men søkere med spesialisering innenfor nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater.

Nyere publisering og potensiale for fremtidig forskning på høyt akademisk nivå innenfor fagområdet vektlegges.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Det legges vekt på at søkeren har kvalifikasjoner om psykisk helse og livsmestring i barnehage og skole som er relevant for senterets virksomhet. Erfaring fra samarbeid med barnehager og skoler blir tillagt vekt. Kvalifikasjoner både innenfor implementeringsprosesser og

evaluering av effekter, inkludert evaluering ved bruk av eksperimentelle design blir vektlagt.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på to år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har

 • evne til inspirere kollegaer til forskning, og utdanningsfaglig utvikling
 • erfaring med og evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, lede og gjennomføre større forsknings- og utviklingsprosjekter formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningens mål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
 • erfaring med relevante internasjonale forskningsnettverk og evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Kvalifiseringsstilling

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse.

Søker må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1013, kr 682.000 - 848.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings-kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til professorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf: 51 83 31 49, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen