Stilling:

Postdoktor i pedagogikk

Søknadsfrist: 15.03.2019

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for Humaniora og pedagogikk er det ledig en 100% åremålsstilling som postdoktor i pedagogikk, tilknyttet Institutt for pedagogikk, for en periode på 2 år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for pedagogikk har for tiden ca. 50 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca.10 ph.d-kandidater. Instituttet tilbyr utdanninger i pedagogikk som års-, bachelor- og masterstudium, spesialpedagogikk som bachelor- og masterstudium og spesialisering i pedagogikk i fakultetets ph.d.-program. I tillegg er instituttet tilknyttet praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU) og yrkesfag (PPUY), Lektorutdanningen på trinn 8-13, tospråklig bachelorutdanning, grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen. Instituttets fagområder er sterkt representert i fakultetets tilbud om etter- og videreutdanninger til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til forskningsgruppen «Profesjoner og profesjonelle i samarbeid» (lenke) hvor det overordnede fokus er på kvaliteter og utfordringer i pedagogisk arbeid med mennesker og på samarbeid med andre profesjonelle aktører i kunnskapsfeltet. Siden 2015 har Institutt for pedagogikk hatt en satsing kalt «Demokratisk mobilisering» (lenke). Bakgrunnen for satsingen er en erkjennelse av at skolen og læreres arbeid spiller en sentral rolle når det gjelder utvikling av årig demokratiforståelse i lokal og global sammenheng og i arbeidet mot økt polarisering og gruppefiendtlighet. Stillingen skal bidra til instituttets forskning innen ulike områder for utvikling av demokratisk tenking og praksis i undervisning både relatert til individuelle karakteristika og til kvaliteter knyttet til miljøer i og utenfor skolesamfunnet. Det forventes at postdoktoren skal arbeide innenfor dette forskningsfeltet, men selv velge sitt forskningstema.

Aktuelle tema for forskningsprosjektet kan eksempelvis være:

 • Grunnleggende verdier og yrkesetikk i pedagogisk profesjonsutøvelse
 • Lærerarbeid og skolen som fellesskapsarena.
 • Enkeltpersoners motstandsdyktighet og kapasiteter til demokratisk mobilisering
 • Skolen i verden og verden i skolen.
 • Miljøer og enkeltpersoners narrativer om tilhørighet og demokratisk liv i fortid og fremtid.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for tilsetting i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

Den som tilsettes, må ha doktorgrad på relevant fagområde. Aktuelle søkere må ha fått godkjent avhandlingen innen søknadsfristen.Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at søkerne har disputert i løpet av de siste fem årene.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 544 400 – 565 500 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli gjennomført etter avtale med kandidaten.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV m/publikasjonsliste og inntil 3 referanser
 • Vitnemål med karakterer
 • Attester
 • Prosjektskisse med fremdriftsplan (5 sider)
 • Inntil 10 publikasjoner/vitenskapelige arbeider (inkludert doktorgradsavhandlingen)

Søkere skal utarbeide en prosjektskisse som skal følge søknaden på maksimum 5 sider (eksklusive litteraturliste). Det vil i vurderingen bli særlig lagt vekt på prosjektskissen og dennes relevans i forhold til det beskrevne forskningsfeltet. Her skal søkeren beskrive sine forskningsinteresser, bakgrunn for problemstillingen som vedkommende ønsker å arbeide med og skissere teoriperspektiver og design for gjennomføring av forskningen. Det skal komme frem av skissen hvordan forskningen kan bidra til til forskergruppen «Profesjoner og profesjonelle i samarbeid» og satsningsområdet «Demokratisk mobilisering» ved UiA. Prosjektskissen skal inneholde en plan for gjennomføring av forskningsarbeidet og for publisering i postdoktorperioden. Den som ansettes skal delta i forskningsgruppen Profesjonelle og profesjonelle i samarbeid og bidra til kompetanseoppbygging av det pedagogiske miljøet ved instituttet. I tillegg vil det vurderes positivt om søkeren beskriver prosjektets bidrag til nettverksbygging med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.03.2019

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen