Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Postdoktor innenfor BARNkunne

Søknadsfrist 29.03.2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig en 100% stilling som postdoktor for perioden 2019 - 2022. Stillingen er tilknyttet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk og Barnkunne-senter for barnehageforskning

Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med tilsettingsperiode på 3 år hvor inntil 20% kan være pliktarbeid i form av ledelse og prosjektutvikling som er relevant for strategiske satsinger ved barnehagelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk og samtidig inngå i BARNkunne. Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Ingen kan tilsettes i mer enn en åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Stillingens tilhørighet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, og har campus i Tromsø og Alta. Instituttet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet driver undervisning og forskning innenfor barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk, og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i forhold til etter- og videreutdanning i regionen. I perioden 2012-2022 er instituttet sammen med Universitetet i Oslo vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende utdanning.

Hjemmeside til ILP: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Den som tilsettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved UiT campus Tromsø.

Forsknings-/arbeidsområdet

Postdoktorstillingen er en del av BARNkunne – Senter for barnehageforskning, som har som mål å utvikle barnehagerelevant forskning. BARNkunne forsker på barnehagens innhold og virksomhet, ledelse og utvikling. BARNkunne har fire fokusområder: danning, mangfold, bærekraft og ledelse. BARNkunne er et nytt initiativ under Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT, i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, som del av en satsing på kompetanseutvikling til toppnivå i miljøet som driver barnehagelærerutdanning.

Forskningsdelen av stillingen vil særlig være knyttet til problemstillinger knyttet til familier, generasjoner og tilhørighet. Deler av stillingen skal være knyttet til ledelse og prosjektutvikling innenfor det barnehagefaglige området i et samarbeid mellom BARNkunne og ILP, UiT

Lenke til BARNkunne: https://www.hvl.no/om/barnkunne/

Kvalifikasjoner

Søkere må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarende innenfor barnehagerelevant forsking, eller ha levert doktoravhandlingen til vurdering innen søknadsfristen er ute. Det er en forutsetning at doktorgraden er oppnådd før tilsetning kan skje. Det kreves bakgrunn innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet, om barnehagefaglige problemstillinger. Det kreves også erfaring fra barnehage og/eller barnehagelærerutdanning. Erfaring fra ledelse og organisering er en fordel. 2

Søkere må kunne arbeide selvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner. Den som tilsettes må beherske norsk på morsmålsnivå både skriftlig og muntlig, og ha gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig.

Personlige og mellommenneskelige egenskaper vil bli lagt vekt på. Forskingserfaring, ambisjoner og potensial vil også telle ved vurdering av kandidatene.

Søkeren skal legge fram forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet, som også skal inneholde framdriftsplan. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Ved bedømmelsen skal hovedvekten legges på innleverte vitenskapelige arbeider og forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Erfaring fra popularisering/formidling, fagpolitisk og administrativt arbeid skal også tillegges vekt.

Arbeidsvilkår

Arbeidstiden vil være avsatt til forskning, forskningsrelatert virksomhet og forskningsadministrasjon.

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeid innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1352.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1352.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Dette må vedlegges den elektroniske søknaden:

 •  søknadsbrev
 •  prosjektbeskrivelse
 •  CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 •  vitnemål og attester
 •  dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 •  liste over arbeider og beskrivelse av disse (se nedenfor)
 • forfatter(e), arbeidets tittel
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 •  navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 •  inntil 10 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Alle dokumenter som skal bedømmes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet som søkeren har levert inn, og stillingsbetenkningen. 3

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til>

 • Professor Elin Eriksen Ødegaard tlf. 55 58 59 32 e-post: [email protected] eller
 • Assisterende instituttleder/studieleder Helge Habbestad, tlf. 77 66 04 40, e-post: [email protected]

Informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Søk på stillingen