Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Inntil 13 stipendiater / postdoktorer knyttet til medisinsk satsning

Søknadsfrist: 23.05.2019

Om stillingene

Universitetet i Stavanger har ledig inntil 13 stillinger som stipendiat/postdoktor knyttet til medisinsk satsing ved Det helsevitenskapelige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskaplige fakultet og Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet er tildelt strategiske rekrutteringsstillinger knyttet til medisinsk satsning. Stillingene skal styrke den medisinske satsningen ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus, som del av oppbygningen av et større medisinsk fagmiljø ved Universitetet i Stavanger.

Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr forskerutdanning (ph.d.) i helse og medisin og Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet i teknologi og naturvitenskap.

Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, Forskningsnettverk for helse og teknologi og Tverrvitenskapelig nettverk for medisinske fag er hjemmehørende ved Det helsevitenskapelige fakultet. Det er i dag ca. 140 ansatte og ca.1100 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet. Doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap er strukturert i ulike studier hvorav Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk, og Kjemi og biovitenskap kan være aktuelle for disse stillingene. Det er i dag ca. 370 ansatte og ca. 2880 studenter tilknyttet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Stipendiatstillingene er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingene finansieres for tre år i 100% forskerstilling, alternativt fire år med 75% forskerutdanning og 25% pliktarbeid, eller i et deltidsforløp med minst 50% forskerutdanning per år.

Postdoktorstillingene er karrierestillinger der formålet er å styrke forskningen, samt å gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på vitenskapelig toppstilling. Stillingene finansieres for to år i 100% stilling, eller inntil fire år i 50% stilling. Stillingsprosent blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Stillingene er strategisk tildelt forskningsfeltet medisin, og er ment å styrke samarbeidet mellom fag- og forskningsmiljø ved Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus (SUS). Institusjonene har sterke fagområder og satsninger innenfor blant annet: pasientsikkerhet, akuttmedisin, simuleringsbasert læring, global helse, allmennmedisin, biomedisinsk billedanalyse, molekylær biologi, kreftforskning, eldremedisin, kognitive lidelser, tidlig diagnostikk og intervensjon, styrking av tjenester innenfor kommunehelsetjenesten, helseteknologi, e-helse, medisinsk statistikk, rus og psykiatri, antimikrobiell resistens, samhandlings- og implementeringsforskning m.m. Interesserte søkere bes kontakte prodekaner for forskning ved UiS og forskningsdirektør ved SUS for videre formidling til kontaktpersoner innenfor aktuelle forskningsmiljø.

UiS og SUS ønsker gjennom forskning å redusere kompetansegapet mellom kunnskapsbasert teori og utøvende praksis, styrke samarbeid mellom helsetjenestenivåene, mellom fag- og helsearbeidere i team og gjennom pasientsentrerte behandlingsforløp.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse på max 10 sider for et prosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for bakgrunn, klinisk relevans, metode, tidsplan og tenkt publiseringsplan. Den foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen.

Kvalifikasjonskrav

Stillingene er primært tiltenkt søkere med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon, men andre søkere med prosjekter med sterk faglig forankring innenfor klinisk medisin vil kunne komme i betraktning. Det ønskes for eksempel ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet et ‘tvilling- prosjekt’ der to ph.d.-stipendiater parallelt forsker på samme tema, fra henholdsvis medisinsk og teknologisk ståsted.

Søkere med medisinsk utdanning eller tilsvarende relevant utdanning, fortrinnsvis av nyere dato, oppfordres til å søke. Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen.

For ansettelse om stipendiat kreves normalt en femårig mastergrad. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet skal begge hver for seg tilsvare B eller bedre. Kandidater med medisinsk embedseksamen uten bokstavkarakterer tas opp etter særskilt vurdering.

For ansettelse som postdoktor kreves doktorgrad innenfor medisin, helse og medisin, eller annet relevant fagområde, med dokumentert forskningskompetanse som kvalifiserer for forskning innen, eller klart rettet mot, medisin. Doktorgradsavhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen. Doktorgraden skal fortrinnsvis være tildelt ikke mer enn fem år før søknadsfristens utløp.

Aktuelle medisinske forskningsmiljø oppfordres til å sende inn større søknader, gjerne med beskrivelse av prosjekter hvor det kan inngå en eller flere ph.d.-stipendiat-/postdoktorstillinger, og hvor utlyste stillinger vil bidra til den faglige utviklingen med tanke på kvalifisering for videre faglig toppstilling. Stillingene er del av den videre utviklingen av det medisinske fagmiljøet ved UiS og i Stavanger.

Videre vil det legges vekt på søkers:

 • potensial for forskning innenfor medisin, samt personlige forutsetning er for å gjennomføre forskerutdanningen
 • evne til å arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • arbeidskapasitet og evne til å arbeide strukturert
 • ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • stipendiat lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 - 624.000 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Postdoktor lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 520.000 - 754.000 bto pr år.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

I tillegg til en vurdering av innsendt prosjektplan og vitenskapelige arbeider vil aktuelle kandidater bli invitert til intervju.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen, aktuelle forskningsmiljøer og knytte seg til, eller konkrete prosjektbeskrivelser der dette foreligger, fås ved henvendelse til:

 • Prodekan for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet Henriette Thune, e-post: [email protected],
 • Prodekan for forskning ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Helge B. Larsen, e-post: [email protected], eller til
 • Forskningsdirektør ved Stavanger universitetsjukehus Svein Skeie, epost [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, e-post: [email protected], eller HR-rådgiver Janne Halseth, epost [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her må du spesifisere hvilken stilling du søker på(stipendiat eller postdoktor), og registrere søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse, max 10 sider
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen